Co mówi prawo?

Kwestie prawne zostały omówione w punkcie 16 naszego Regulaminu.

§ 16

Brak zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu

 z Umową oraz reklamacje

 1. W razie braku zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu z zawartą umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Elkardia na podstawie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) wyłącza odpowiedzialność wobec przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Zestawem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia Klient powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację. Powyższe działanie umożliwi ewentualne dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 4. Elkardia ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu z zawartą umową istniejący w chwili jego/jej dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych dla Konsumentów wynosi sześć lat.
 6. Reklamacje dotyczące Usługi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na:
 1. adres: 20-091 Lublin, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20; numer telefonu: 81 565-70-75 lub
 2. adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.
 2. W przypadku, gdy formułowane zgłoszenie reklamacyjne dotyczy Usługi związanej z koniecznością zamówienia Zestawu przez Klienta i dostarczenia Zestawu przez Elkardię, Konsument wraz ze stosowną dokumentację zobowiązany jest do nadesłania właśnie tegoż Zestawu – urządzenia.
 3. Jeśli reklamacja wymaga uzupełnienia, Elkardia zwróci się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego Zamówienia.
 4. Jeżeli Badanie/Zestaw/Usługa/Usługa Telemedyczna/Produkt są niezgodne z umową, Konsument może żądać odpowiednio naprawy, bądź wymiany (w tym także ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających).
 5. Elkardia  może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Elkardia może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenia do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Elkardii. To samo tyczy się również ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających.
 6. Jeżeli naprawa i wymiana (w tym także ponowne wykonanie – w przypadku Usług to umożliwiających) jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Elkardii, może ona odmówić doprowadzenia do zgodności z umową.
 7. W wypadkach określonych Ustawą, o której mowa w § 16 ust. 1 Regulaminu w przypadku, gdy świadczone Usługi są niezgodne z umową, Klient/Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
 1. Elkardia odmówiła doprowadzenia Usługi do zgodności z umową z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy, wymiany, ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających, bądź nadmierne koszty z tym związane;
 2. Elkardia nie doprowadziła Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Klienta/Konsumenta o braku zgodności Usługi z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Konsumenta, uwzględniając specyfikę Usługi oraz cel, w jakim Klient/Konsument ją nabył;
 3. pomimo prób podejmowanych przez Elkardię w celu doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, brak ten występuje nadal;
 4. brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w § 16 ust. 11;
 5. z oświadczenia Elkardii lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Konsumenta.
 1. Klient/Konsument może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność wykonanej Usługi z umową jest istotna.
 2. Reklamacja lub żądanie doprowadzenia Usługi do zgodności z umową może zostać złożona w dowolnej formie kontaktu przewidzianej w § 3 Regulaminu.
 3. Koszt naprawy, wymiany, ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających ponosi Elkardia. Klient/Konsument jest obowiązany udostępnić Zestaw/Produkt w celu jego odebrania, co odbywa się na koszt Elkardii.
 4. W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Usługi medycznej do zgodności z umową, Elkardia dokonuje zwrotów kosztów nadania przesyłki zawierającej Zestaw/Produkt na wskazany przez Klienta/Konsumenta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Klient/Konsument niezwłocznie zwraca Zestaw/Produkt Elkardii na jej koszt. Elkardia zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawu/Produktu lub dowodu jego odesłania.
 1. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji okaże się, że winę za wadliwe lub niepełne wykonanie badania ponosi Usługobiorca (m.in. nieprawidłowe zamontowanie Zestawu, mimo licznych instrukcji ze strony Usługodawcy/Elkardii, celowe wyłączenie urządzenia przed zakończeniem planowanego czasu Badania itp.), sytuacja ta nie skutkuje zwrotem odpowiedniej części dokonanej płatności (całości lub części) za niewykorzystany okres.
 2. Ponadto Usługobiorca w sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 15 Regulaminu zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem Zestawu do wysyłki, a w szczególności kosztów naliczonych przez firmę kurierską związanych z wysłaniem i odbiorem Zestawu.

Ważne linki

Konto pacjenta

Kontakt z nami

Regulamin serwisu

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Bezpieczne płatności

Dostawa i odbiór urządzeń

Reklamacje i zwroty

DoktorEKG | Reklamacje i zwroty

§ 16

Brak zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu

 z Umową oraz reklamacje

 1. W razie braku zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu z zawartą umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Elkardia na podstawie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) wyłącza odpowiedzialność wobec przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Zestawem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia Klient powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację. Powyższe działanie umożliwi ewentualne dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 4. Elkardia ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu z zawartą umową istniejący w chwili jego/jej dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych dla Konsumentów wynosi sześć lat.
 6. Reklamacje dotyczące Usługi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na:
 • adres: 20-091 Lublin, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20; numer telefonu: 81 565-70-75 lub
 • adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.
 2. W przypadku, gdy formułowane zgłoszenie reklamacyjne dotyczy Usługi związanej z koniecznością zamówienia Zestawu przez Klienta i dostarczenia Zestawu przez Elkardię, Konsument wraz ze stosowną dokumentację zobowiązany jest do nadesłania właśnie tegoż Zestawu – urządzenia.
 3. Jeśli reklamacja wymaga uzupełnienia, Elkardia zwróci się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego Zamówienia.
 4. Jeżeli Badanie/Zestaw/Usługa/Usługa Telemedyczna/Produkt są niezgodne z umową, Konsument może żądać odpowiednio naprawy, bądź wymiany (w tym także ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających).
 5. Elkardia  może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Elkardia może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenia do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Elkardii. To samo tyczy się również ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających.
 6. Jeżeli naprawa i wymiana (w tym także ponowne wykonanie – w przypadku Usług to umożliwiających) jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Elkardii, może ona odmówić doprowadzenia do zgodności z umową.
 7. W wypadkach określonych Ustawą, o której mowa w § 16 ust. 1 Regulaminu w przypadku, gdy świadczone Usługi są niezgodne z umową, Klient/Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Dotyczy to sytuacji, gdy:
 • Elkardia odmówiła doprowadzenia Usługi do zgodności z umową z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy, wymiany, ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających, bądź nadmierne koszty z tym związane;
 • Elkardia nie doprowadziła Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Klienta/Konsumenta o braku zgodności Usługi z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Konsumenta, uwzględniając specyfikę Usługi oraz cel, w jakim Klient/Konsument ją nabył;
 • pomimo prób podejmowanych przez Elkardię w celu doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, brak ten występuje nadal;
 • brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w § 16 ust. 11;
 • z oświadczenia Elkardii lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Konsumenta.
 1. Klient/Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, tylko w przypadku, gdy niezgodność wykonanej Usługi z umową jest istotna.
 2. Reklamacja lub żądanie doprowadzenia Usługi do zgodności z umową może zostać złożona w dowolnej formie kontaktu przewidzianej w § 3 Regulaminu.
 3. Koszt naprawy, wymiany, ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających ponosi Elkardia. Klient/Konsument jest obowiązany udostępnić Zestaw/Produkt w celu jego odebrania w ciągu 7 dni, co odbywa się na koszt Elkardii.
 4. W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Usługi medycznej do zgodności z umową, Elkardia dokonuje zwrotów kosztów nadania przesyłki zawierającej Zestaw/Produkt na wskazany przez Klienta/Konsumenta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Klient/Konsument zwraca Zestaw/Produkt w ciągu 7 dni na koszt Elkardii. Elkardia zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawu/Produktu lub dowodu jego odesłania.
 1. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji okaże się, że winę za wadliwe lub niepełne wykonanie badania ponosi Usługobiorca (m.in. nieprawidłowe zamontowanie Zestawu, mimo licznych instrukcji ze strony Usługodawcy/Elkardii, celowe wyłączenie urządzenia przed zakończeniem planowanego czasu Badania itp.), sytuacja ta nie skutkuje zwrotem odpowiedniej części dokonanej płatności (całości lub części) za niewykorzystany okres.
 2. Ponadto Usługobiorca w sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 15 Regulaminu zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem Zestawu do wysyłki, a w szczególności kosztów naliczonych przez firmę kurierską związanych z wysłaniem i odbiorem Zestawu.