Ważne linki

Konto pacjenta

Kontakt z nami

Regulamin serwisu

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Bezpieczne płatności

Dostawa i odbiór urządzeń

Reklamacje i zwroty

Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies

Elkardia sp. z o.o. 

(zwana dalej: Elkardią)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Elkardię danych osobowych osób, które odwiedzają strony internetowe „elkardia.pl” idoktorekg.pl lub korzystają z usług Elkardii. Wypełnia ona również obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Polityka Prywatności, z całą pewnością pozwoli Państwu zrozumieć, jakie dane osobowego są zbierane oraz wykorzystywane i przetwarzane przez Elkardię oraz jakie przysługują Państwu z tego zakresu prawa.

§1

Definicje

 1. Elkardia, Sprzedawca lub Usługodawca – Elkardia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000945384, nr NIP: 7123429164, nr REGON: 520908079, adres do korespondencji: 20-091 Lublin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23 /20, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), nr tel.: 81 565-70-75, adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.
 2. Dane osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Dane osobowe dotyczące zdrowia (dane medyczne) – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 15) RODO, tj. dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.
 4. Usługi – oznaczają świadczone przez Elkardię usługi, w szczególności świadczenia medyczne.
 5. Użytkownik/Klient/Pacjent – oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez Elkardię, którego dane osobowe są przetwarzane m.in. za pośrednictwem stron internetowych „elkardia.pl” lub „doktorekg.pl”.
 6. Polityka – oznacza niniejszą Politykę Prywatności.
 7. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych przez Elkardię.
 8. Rozporządzenie, RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Elkardia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000945384, nr NIP: 7123429164, nr REGON: 520908079, adres do korespondencji: 20-091 Lublin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23 /20, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), nr tel.: 81 565-70-75, adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl (dalej jako „Elkardia”).

§3

Kontakt i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Kontakt z Elkardia sp. z o.o.:
 1. poczta e-mail: rejestracja@elkardia.pl;
 2. nr telefonu kontaktowego: 81 565-70-75;
 3. droga listowna: 20-091 Lublin, ul. Rot. W. Pileckiego 23/20;
 4. formularz kontaktowy dostępny na stronie „elkardia.pl” oraz „doktorekg.pl”.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
 1. poczta e-mail: rodo@elkardia.pl;
 2. nr telefonu kontaktowego: 81 565-70-75;
 3. droga listowna: 20-091 Lublin, ul. Rot. W. Pileckiego 23/20;
 4. formularz kontaktowy dostępny na stronie „elkardia.pl” oraz „doktorekg.pl”.

§4

Zakres przedmiotowy zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

 1. Elkardia zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:
 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonych przez Elkardię serwisów internetowych/on-line;
 3. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonych przez Elkardię  sklepów i serwisów internetowych, sprzedażą produktów i usług w siedzibie Elkardii, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z Klientami;
 4. podejmowanymi przez Elkardię działaniami marketingowymi;
 5. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Elkardię formularzy;
 6. nawiązywanymi relacjami handlowymi.
 1. Elkardia zbiera i przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
 2. Dane osobowe pacjentów pobierane są z uwagi m.in. na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
 1. ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 2. ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 3. ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
 1. Elkardia może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane osobowe (w zależności od celu ich zebrania i przetwarzania oraz podstawy prawnej):
 1. dane identyfikujące, tj. m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, tj. m.in. adres, adres pobytu na terytorium RP, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia (dotyczy to wyłącznie osób, które korzystają ze świadczonych przez Elkardię usług i świadczeń medycznych).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, choć może być konieczne dla korzystania z Usług świadczonych przez Elkardię.
 2. Zakres danych osobowych, jakie będą przetwarzane, może być różny w zależności od Usługi, z jakiej Państwo korzystają. 
 3. Podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisów oraz podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w serwisach, aby skorzystać z niektórych funkcjonalności będą musieli być Państwo zalogowani lub zarejestrowani. Niektóre funkcjonalności nie wymagają logowania, niemniej jednak dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu odpowiednich formularzy.
 4. W ramach działań podejmowanych poza Serwisami, Elkardia może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Państwa m.in. na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube).

§5

Cele zbierania danych osobowych

 1. Cele zbierania danych osobowych:
 1. świadczenie na rzecz Państwa Usług medycznych, rezerwacji przez Państwa wizyty u wybranego specjalisty (on-line, telefonicznie), profilaktyka zdrowotna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 2. weryfikacja Państwa tożsamości celem skorzystania z Usług, w tym usług medycznych – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta („Ustawa”) oraz § 10 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania („Rozporządzenie MZ”);
 3. w celu prowadzenia dokumentacji medycznej tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia MZ;
 4. w   celu   potwierdzenia   Państwa   rejestracji   w   Elkardii lub przypomnienia o wizycie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 5. jeżeli   wyrazili   Państwo   zgodę   na   przesyłanie   Państwu   naszej   komunikacji marketingowej – w celu wysyłania tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 6. w   celu   dopełnienia   prawem   wymaganych   obowiązków   ciążących   na   Elkardii, w tym na podstawie ustawy o rachunkowości, a także – jeżeli to konieczne – w celu dochodzenia roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. z uwagi na stosowanie monitoringu wizyjnego w siedzibie Elkardii, celem ochrony osób i mienia znajdującego się w naszej siedzibie, tj. na podstawie art.6 ust. 2 lit. f RODO;
 8. w celu marketingu bezpośredniego, tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez Elkardię działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 1. Ww. dane osobowe są adekwatne do celu, dla jakiego są przetwarzane – Elkardia nigdy nie poprosi Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług, dopełnienia ciążących zgodnie z prawem obowiązków lub skontaktowania się z Państwem.
 2. Niezależnie od ww. celów, podczas korzystania przez Państwa ze stron/serwisów internetowych Elkardii, zbierane są informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do lepszego dostosowania stron internetowych do Państwa potrzeb – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji celu oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do momentu jej cofnięcia. 
 4. Z uwagi na wiążące nas przepisy prawa, Państwa dane medyczne przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. Wyjątki od tej zasady określa art. 29   ustawy   o   prawach   pacjenta   i   rzeczniku   pacjenta, który jest stosowany przez Elkardię.
 5. Dane zwykłe, nie związane ze stanem zdrowia, Elkardia przechowuje przez okres niezbędny do spełnienia przez nią obowiązków prawnych (np. podatkowych) wynikających z zawarcia z Państwem umowy wykonania danej Usługi.
 6. Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody, co będzie traktowane jako złożenie sprzeciwu w rozumieniu przepisów RODO.
 7. Dane z monitoringu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od nagrania, a w razie posłużenia nagrania za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Nagranie zostanie usunięte także w razie uwzględnienia Państwa sprzeciwu, jeśli zostaną spełnione podstawy prawne usunięcia nagrania.

§6

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego

Elkardia może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Elkardię działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. Elkardia zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, zapewniając jednocześnie odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

§7

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Elkardię Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
 1. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – art. 16 RODO;
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – art. 15 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, po uwzględnieniu wyjątków z art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach – art. 20 RODO;
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych przypadkach – art. 18 RODO.
 1. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z ww. uprawnień prosimy o wiadomość na dane kontaktowe, o których mowa w niniejszej Polityce.
 2. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Elkardia naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo danych osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw, Elkardia poinformuje Państwa o takim incydencie.

§8

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Jeśli Elkardia przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Mogą Państwo wycofać zgodę:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@elkardia.pl;
 2. w siedzibie Elkardii: 20-091 Lublin, ul. Rot. W. Pileckiego 23/20;
 3. za pośrednictwem systemu/serwisu on-line: „elkardia.pl” lub „doktorekg.pl”;
 4. drogą pocztową: 20-091 Lublin, ul. Rot. W. Pileckiego 23/20;
 5. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie „elkardia.pl” lub „doktorekg.pl”;
 6. dotyczącą otrzymania newslettera – postępując według wskazówek w przedmiotowej wiadomości e-mail.

§9

Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

 1. Podczas wizyty na stronach internetowych Elkardii, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m.in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
 2. W oparciu o informację o Państwu Elkardia, może tworzyć profile preferencji pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać swoje usługi i treści jakie otrzymują Państwo od Elkardii.
 3. Elkardia zapewnia, że w trakcie profilowania nie sięga do Państwa dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarza Państwa danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.
 4. Wyjątkiem od powyższego są decyzje związane z wykonywaniem wiążącej Elkardii z Państwem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, np. decyzje dotyczące zapewnienia Państwu odpowiedniej dostępności usług, których podejmowanie w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania już zawartej umowy.
 5. Mają Państwo jednakże prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co jest zapewnione przez Elkardię. W tym celu należy skontaktować się z Elkardią w sposób wskazany w niniejszej Polityce.

§10

Prawo wniesienia sprzeciwu

 1. Elkardia informuje, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest:
 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 2. uzasadniony interes prawny administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Po złożeniu sprzeciwu Elkardia nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 2. Jeżeli Elkardia przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez Elkardię w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

§11

Bezpieczeństwo danych osobowych

Elkardia stosuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne aby Państwa dane osobowe były bezpieczne oraz odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawionym dostępem, utratą i zniszczeniem. W tym celu w Elkardii został wdrożony szereg zabezpieczeń personalnych, technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych.

§12

Przekazywanie innym podmiotom/partnerom danych osobowych

 1. W celu świadczenia przez Elkardię na Państwa rzecz Usług, Elkardia podejmuje współpracę z wieloma sprawdzonymi partnerami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa danych osobowych, jednakże Elkardia korzysta wyłącznie z usług podmiotów, którzy wdrożyli Rozporządzenie i należycie chronią dane osobowe.
 2. W związku z powyższym, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in. pracownicy i współpracownicy Elkardii upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Elkardii, inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności internetowych, firmy informatyczne, firmy księgowe, doradcy prawni itp.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również inne podmioty, osoby lub organy, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby przez Państwa upoważnione.
 4. Udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

§13

Informacja handlowa

 1. Jeżeli wyrażą Państwo na to dobrowolną i świadomą zgodę, możemy przesyłać Państwu informacje handlowe, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie lub niewyrażenie takiej zgody, nie ma wpływu na świadczenie na rzecz Państwa pozostałych Usług.
 2. W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia swojej zgody lub rezygnacji z takich wiadomości. W tym celu mogą się Państwo skontaktować ze wskazanym w niniejszej Polityce wyznaczonym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, a także kliknąć w wysyłany w każdym przedmiotowym e-mailu link dezaktywacyjny.
 3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są m.in. przesyłane przez Ekardię informacje o pomyślnym zarejestrowaniu na wizytę, przypomnienie o wizycie, a także przesłanie informacji o zmianie niniejszej Polityki lub innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Elkardii.

§14

Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookies, które wykorzystujemy w serwisach internetowych: „elkardia.pl” oraz „doktorekg.pl”.
 2. Korzystając ze stron Serwisów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki wyrażają  Państwo zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Elkardię Cookies lub jeśli chcą Państwo ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron Serwisów.
 3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, telefon komórkowy itp.).
 4. Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Na naszych stronach używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu: 
 1. szybszego działania i ułatwiania ich używania, 
 2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisów, 
 3. analizowania ruchu na stronach.
 1. W ramach korzystania ze stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta. Użytkownicy/Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 3. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 4. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnione korzystanie z niektórych usług w ramach stron internetowych. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.