Ważne linki

Konto pacjenta

Kontakt z nami

Regulamin serwisu od 27.5.2023 r.

Regulamin serwisu do 26.5.2023 r.

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Bezpieczne płatności

Dostawa i odbiór urządzeń

Reklamacje i zwroty

Regulamin zakupu świadczeń zdrowotnych i produktów medycznych

oferowanych przez Elkardia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Lublinie (zwaną dalej “Elkardią”)

poprzez serwis dostępny pod adresem internetowym https://doktorekg.pl

ważny od 27 maja 2023 r.

 

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający warunki nabywania usług medycznych, elektronicznej rezerwacji, a także uiszczania opłat za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://doktorekg.pl, prowadzonego przez Elkardię.
 2. Elkardia, Sprzedawca lub Usługodawca – Elkardia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000945384, nr NIP: 7123429164, nr REGON: 520908079, adres do korespondencji: 20-091 Lublin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23 /20, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), nr tel.: 81 565-70-75, adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Elkardią/Sprzedawcą/Usługodawcą umowę w ramach Sklepu/Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu/Serwisu.
 5. Klient/Usługobiorca/Pacjent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Elkardią w zakresie działalności Sklepu/Serwisu. Pacjentem może być także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych w zakresie, w którym jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
 6. Badanie:
 1. związane z koniecznością zamówienia przez Klienta/Pacjenta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu, tj. holterów EKG, holterów ciśnieniowych, rejestratorów arytmii, badań bezdechu sennego oraz rejestratorów zdarzeń, a następnie rejestracja parametrów kardiologicznych pacjenta, a także ich odczytanie przez osobę uprawnioną ze strony Elkardii;
 2. bez konieczności zamówienia przez Klienta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu – Usługi Telemedyczne, tj. e-Recepta, telekonsultacje (e-Zwolnienie, e-Recepta, e-Skierowanie), analiza EKG przez kardiologa oraz Poradnia żywieniowa (e-Dietetyka).
 1. Zestaw – produkt medyczny, tj. holter EKG, holter ciśnieniowy, rejestrator arytmii urządzenie do badania bezdechu sennego oraz rejestrator zdarzeń wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria i dodatki, włączając w to m.in. baterię lub ładowarkę i instrukcję obsługi.
 2. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu/Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczny środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 3. Umowa – umowa lub potwierdzenie zamówienia stanowiące dla Klienta potwierdzenie zakupu usługi w serwisie internetowym oraz opłacenie przez niego zamówienia rozumiane, jako otrzymanie przez Elkardię potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku elektronicznych systemów transakcyjnych.
 4. Usługa – opisana i oznaczona ceną w serwisie internetowym, usługa diagnostyczna oferowana przez Elkardię tj.:
 1. związana z koniecznością zamówienia przez Klienta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu, tj. holterów EKG, holterów ciśnieniowych, rejestratorów arytmii, badań bezdechu sennego oraz rejestratorów zdarzeń, a następnie rejestracja parametrów kardiologicznych pacjenta, a także ich odczytanie przez osobę uprawnioną ze strony Elkardii (§ 8 Regulaminu);
 2. bez konieczności zamówienia przez Klienta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu – Usługi Telemedyczne, tj. e-Recepta, telekonsultacje (e-Zwolnienie, e-Recepta, e-Skierowanie), analiza EKG przez kardiologa oraz Poradnia żywieniowa (e-Dietetyka) (§ 9 Regulaminu).
 1. Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) świadczona drogą elektroniczną przez Elkardię/Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługa Telemedyczna – świadczenie zdrowotne wykonywane przez Elkardię na rzecz Klienta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (np. w formie czatu, wideokonferencji, konsultacji telefonicznej), obsługiwanych za pośrednictwem Serwisu lub telefonu.
 3. Konsultant Medyczny/Lekarz – osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej bądź też wykonująca pracę na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, świadcząca Usługi Telemedyczne.
 4. Produkt – dostępna w Serwisie/Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy między Klientem a Elkardią.
 5. Serwis/Sklep – prowadzony przez Elkardię pod adresem internetowym: https://doktorekg.pl.
 6. Konto – usługa, oznaczona indywidualnym loginem (nazwą) i hasłem ustalonym i podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Elkardii, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach dokonywanych w ramach Serwisu/Sklepu.
 7. Koszyk – element oprogramowania Serwisu/Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi/świadczenia medyczne do zakupu, wraz z  możliwością ustalenia i modyfikacji zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowych świadczeń medycznych.
 9. Środek komunikacji elektronicznej – to urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem (np. smartfon, czy laptop) wykorzystujące transmisję danych umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość (np. czat, czy rozmowa telefoniczna). Za ich pomocą Klient/Pacjent może przekazywać swoje dane osobowe Elkardii.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie/stronie internetowej, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie/Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności dodanie Usługi/Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kody alfanumerycznego, uprawniający Klienta/Pacjenta do jego realizacji w Serwisie prowadzonym przez Elkardię lub podczas wizyt „stacjonarnych” w siedzibie Elkardii, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia.
 13. Medyczny kupon podarunkowy – elektroniczny lub utrwalony na jakimkolwiek trwałym nośniku kupon na okaziciela, zawierający informację o wysokości środków pieniężnych, wydany przez Elkardię, uprawniający do realizacji go w Serwisie, jak również siedzibie Elkardii.
 14. Wynagrodzenie – wynagrodzenie za Usługi świadczone przez Elkardię ustalone dla Klienta zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 15. Opinia – subiektywna, indywidualna opinia Klienta/Konsumenta o Elkardii oraz Serwisie: https://doktorekg.pl w ramach którego dokonano zakupu Usług medycznych określonych w Regulaminie.
 16. Czat online” – „szybki kontakt” – usługa stanowiąca dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniana przez Elkardię za pośrednictwem serwisu internetowego: https://doktorekg.pl, umożliwiająca Pacjentowi/Klientowi/Usługobiorcy kontakt z Elkardią.
 17. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 18. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Klientowi/Konsumentowi na:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 4. towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 5. środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
 6. integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
 7. kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
 8. funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 9. interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;
 10. cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://doktorekg.pl jest Elkardia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000945384, nr NIP: 7123429164, nr REGON: 520908079, adres do korespondencji: 20-091 Lublin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), nr tel.: 81 565-70-75, adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.
 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną, korzystania ze Sklepu/Serwisu, prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Elkardii/Sprzedawcy/Usługodawcy oraz Klienta/Usługobiorcy. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązana jest Elkardia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 3. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu/Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem każdorazowej umowy. Na żądanie Klienta, Regulamin jest również udostępniany w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego (np. poczta e-mail).
 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 6. Zmieniony Regulamin będzie również każdorazowo dostępny w serwisie internetowym działającym pod adresem: https://doktorekg.pl.
 7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację zawartych dotychczas Umów.
 8. Złożenie zamówienia i zakup Usług jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem serwisu internetowego: https://doktorekg.pl oraz jego pełną akceptacją.
 9. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy zakupu Usług.
 10. Akceptując Regulamin, Klient uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Klienta – również na komunikację telefoniczną, prowadzoną przez Elkardię w celu realizacji Usługi Telemedycznej.
 11. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 12. Jeśli połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza się, Klient powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 13. Kontakt, bądź próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w § 2 ust. 11 i 12 Regulaminu.
 14. Elkardia ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady dostarczonych usług na zasadach ogólnych oraz na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).
 15. Umowy zawierane są w języku i zgodnie z prawem polskim.
 16. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie internetowym dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury oraz materiały reklamowe i informacyjne nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 17. Serwis internetowy: https://doktorekg.pl, jak i jego podstrony zawiera grafiki, zdjęcia, filmy, dokumenty, teksty oraz znaki towarowe, które chronione są prawem autorskim, dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie i jego podstronach materiałów wymaga zgody ich właściciela.
 18. Rzeczywisty wygląd Produktów i Usług (m.in. kolor i wymiar) może różnić się od tego prezentowanego na zdjęciach umieszczonych w Serwisie i jego podstronach, gdyż zdjęcia te mają jedynie charakter poglądowy. Elkardia nie oferuje bowiem urządzeń składających się na Zestaw, tj. holterów EKG, holterów ciśnieniowych, rejestratorów arytmii, badań bezdechu sennego oraz rejestratorów zdarzeń do bezpośredniej sprzedaży. Usługa świadczona przez Ekardię jest bowiem jedynie usługą diagnostyczną za pomocą wynajętego i dostarczonego Klientowi/Pacjentowi Zestawu, a następnie rejestracja parametrów kardiologicznych Klienta/Pacjenta, a także ich odczytanie przez osobę uprawnioną ze strony Elkardii.
 19. Klient ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług Telemedycznych, według cennika operatora, świadczącego na rzecz Klienta usługi telekomunikacyjne.
 20. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Elkardii lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcić do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
 21. Elkardia oświadcza, iż podawana cena za konkretne Usługi medyczne/Badania nie jest indywidualnie dostosowywana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W związku z tym, w ramach serwisu internetowego: https://doktorekg.pl nie korzysta się z rozwiązań, które automatycznie, ale w stosunku do indywidualnych osób, obniżają lub podwyższają regularne ceny na podstawie wcześniejszych zachowań lub na podstawie automatycznego przyporządkowania danej osoby do określonej grupy.

§ 3

Kontakt z Serwisem/Sklepem

 1. Dane Elkardii do kontaktu z Klientem/Usługobiorcą:
 1. adres do korespondencji: 20-091 Lublin, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20;
 2. adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl;
 3. numer telefonu: 81 565-70-75;
 4. numer rachunku bankowego: 71 8042 0006 0016 3617 2000 0030 (Bank Spółdzielczy w Parczewie).
 1. Oprócz wskazanych m. in. w § 3 ust. 1 Regulaminu sposób komunikacji, serwis internetowy: https://doktorekg.pl oferuje również możliwość nawiązania kontaktu w formie tzw. „czatu online” – „szybkiego kontaktu” – ikonka wiadomość znajdująca się wewnątrz kolistego czerwonego tła w prawym dolnym rogu ekranu.

§ 3a

Czat online” – „szybki kontakt

 1. Usługa „czat online – szybki kontakt” polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Konsumentem/Klientem, a Elkardią za pośrednictwem komunikatora obsługiwanego przez Elkardię. W trakcie korzystania z czatu, Konsument/Klient ma możliwość zawarcia umowy na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Rezygnacja z usługi czatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z komunikatora obsługiwanego przez Elkardię.
 3. Korzystanie z usługi „czat online – szybki kontakt” jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z usługi „czat online – szybki kontakt” nie wymaga rejestracji.
 5. Do korzystania z usługi „czat online – szybki kontakt” konieczne jest zastosowanie się przez Konsumenta/Klienta do wymagań technicznych, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 6. W trosce o wysoką jakość oraz bezpieczeństwo, każda rozmowa realizowana za pośrednictwem usługi „czat online – szybki kontakt” jest rejestrowana na serwerach komputerowych Elkardii oraz archiwizowana w aplikacji obsługującej „Czat online” – „szybki kontakt” – TIDIO. Rozpoczęcie korzystania z usługi „czat online – szybki kontakt” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie rozmowy.
 7. Elkardia przechowuje także dane dotyczące logowania Klienta/Konsumenta oraz archiwizuje je w aplikacji obsługującej „Czat online” – „szybki kontakt” – TIDIO do czasu przedawnienia karalności ewentualnych bezprawnych działań, do których doszło w ramach korzystania z usługi „czat online – szybki kontakt”. Przechowywane dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i elektroniczne.
 8. Decydując się na korzystanie z usługi „czat online – szybki kontakt”, Konsument/Klient zobowiązuje się do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, poszanowania dóbr osobistych innych użytkowników, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów oraz poszanowania praw własności intelektualnej.
 9. W przypadku zdecydowania się przez Konsumenta/Klienta na skorzystanie z usługi „czat online – szybki kontakt” jest on w pierwszej kolejności zobowiązany do sformułowania wiadomości którą chciałby przekazać Elkardii.
 10. Następnie, Konsument/Klient zobowiązany jest do podania przynajmniej swojego imienia oraz wyrażenia zgody (poprzez zaznaczenia właściwego checkbox-a) na przetwarzanie danych osobowych. Konsument/Klient jest również informowany o możliwości cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Elkardii spod adresu, którego ta zgoda dotyczy.
 11. Po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 3a Regulaminu, Konsument/Klient ma możliwość kliknięcia przycisku „wyślij”, a co za tym idzie zainicjowania rozmowy z Elkardią.
 12. Podczas korzystania z usługi „czatu online – szybki kontakt”, Konsument/Klient ma również możliwość załączenia stosownych plików znajdujących się np. w pamięci komputera („ikonka agrafki”).
 13. Po zakończeniu korzystania z usługi „czatu online – szybkiego kontaktu”, Konsument/Klient ma także możliwość dokonania jej oceny. W tym przypadku po kliknięciu przycisku „trzech kropek” oraz opcji „oceń tą rozmowę” do Konsumenta/Klienta zostanie skierowane zapytanie – „Czy ta rozmowa była pomocna ?”. Konsument/Klient na tak postawione pytanie może, lecz nie musi udzielić odpowiedzi, tj. „Tak, jak najbardziej” lub „Nie. Nie spełnia moich oczekiwań”.
 14. Po dokonaniu tychże czynności, Konsument/Klient ma również możliwość pozostawienia oryginalnego, indywidualnego komentarza opisującego jakość usługi „czat online – szybki kontakt”, przeznaczonego jedynie do oceny pracy Elkardii.
 15. W przypadku chęci skorzystania przez Konsumenta/Klienta z usługi „czatu online – szybki kontakt”, poza godzinami pracy Elkardii, zostanie On poproszony o pozostawienie/przesłanie adresu e-mail do kontaktu, w celu jego zainicjowania przez Elkardią w pierwszym możliwym ku temu momencie.
 16. W trakcie korzystania z usługi „czat online – szybki kontakt” zabrania się zamieszczania treści o charakterze bezprawnym lub mogących zakłócać prawidłowe funkcjonowanie usługi „czat online – szybki kontakt”, w szczególności zabronione jest: 
 1. zamieszczanie danych osobowych osób trzecich; 
 2. informacji nieprawdziwych;
 3. objętych tajemnicą; 
 4. informacji propagujących przemoc; 
 5. nagannych moralnie; 
 6. słownictwa niecenzuralnego lub powszechnie uznanego za obraźliwe.
 1. Elkardia przestrzega przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem treści rozmów.
 2. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z usługi „czat online – szybki kontakt” przez Klientów/Konsumentów, a także za treści przez nich przekazywane.
 3. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klientów/Konsumentów usługi „czat online – szybki kontakt”, w szczególności spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usługi „czat online – szybki kontakt”, korzystaniem w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czy postanowieniami Regulaminu.
 4. Elkardia może samodzielnie zdecydować o przerwaniu lub uniemożliwieniu dostępu do usługi „czat online – szybki kontakt” Klientowi/Konsumentowi, w przypadku korzystania przez Klienta/Konsumenta z usługi „czat online – szybki kontakt” w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 5. Klient/Konsument ma prawo składać reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi „czat online – szybki kontakt” na zasadach określonych w § 16 Regulaminu (Brak zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu z Umową oraz reklamacje).
 6. Z uwagi na fakt, iż usługa „czat online – szybki kontakt” oferowana przez Elkardię, to treść cyfrowa udostępniana w formie elektronicznej, umożliwiająca Klientowi/Konsumentowi na kontakt bezpośredni w czasie rzeczywistym z Elkardią, zasadne jest stosowanie aktualnych przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 7. Za moment zawarcia umowy korzystania z usługi „czat online – szybki kontakt” z Klientem/Konsumentem uznaje się dzień rozpoczęcia rozmowy z wykorzystaniem usługi „czat online – szybki kontakt” i akceptacji Regulaminu.
 8. Umowy zawarte z Klientami/Konsumentami, są umowami zawartymi na czas określony – do czasu zakończenia rozmowy z wykorzystaniem usługi „czat online – szybki kontakt”.
 9. Elkardia porozumiewa się z Klientem/Konsumentem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, niezbędne dane kontaktowe Elkardii zostały podane w § 3 Regulaminu.
 10. Usługa „czat online – szybki kontakt” jest anonimowa, z zastrzeżeniem, że Elkardia jest uprawniona do przetwarzania danych, dzięki którym możliwa będzie obsługa czatu na żywo i analiza działania systemu takich jak m. in.: 
 1. czas trwania rozmowy;
 2. historia czatów; 
 3. identyfikator użytkownika.
 1. Ww. dane informatyczne będą przetwarzane przez Elkardię na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji jego uzasadnionego interesu jakim jest utrzymywanie kontaktu z Klientem/Konsumentem i/lub prezentacja nieruchomości.
 2. W celu ułatwienia komunikacji możliwe jest również podanie przez Klienta/Konsumenta jego danych osobowych takich jak m. in. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek oraz głos. Podanie ww. danych osobowych następuję wyłącznie na podstawie dobrowolnej, świadomej zgody Klienta/Konsumenta tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 3. Klient/Konsument, który przekazał za pośrednictwem czatu swoje dane osobowe może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Elkardii. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Klient/Konsument nie może w trakcie rozmowy umieszczać danych osobowych osób trzecich.
 5. Treść rozmów prowadzonych za pośrednictwem czatu zostanie przeniesiona do systemu CMS Elkardii w celu przetwarzania zapytań. Historia czatu jest zapisywana w formie cyfrowej.
 1. Komunikacja poprzez czat odbywa się za pośrednictwem połączenia zaszyfrowanego. Dzięki temu osoby trzecie nie mają dostępu do treści przekazywanych w ramach tejże usługi.
 1. Dostęp do danych osobowych poza osobami upoważnionymi przez Elkardię posiadają podmioty, z którymi Elkardia zawarła umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. W zakresie nie uregulowanym w § 3a Regulaminu, zastosowanie mają regulacje zawarte w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także w dokumencie Polityka Prywatności umieszczonym w serwisie internetowym: https://doktorekg.pl.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu/Serwisu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, konieczne jest:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany aktualny program FlashPlayer.
 5. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniach mobilnych, urządzenie to powinno posiadać system Android lub iOS zaktualizowany do najnowszej wersji.

§ 5

Informacje podstawowe

 1. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu/Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu/Sklepu ze sprzętem technicznym Klienta.
 2. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
 3. Do przeglądania asortymentu Serwisu/Sklepu oraz oferowanych przez niego usług i świadczeń medycznych nie jest wymagane zakładanie Konta.
 4. Składanie zamówień przez Klienta na usługi/świadczenia medyczne znajdujące się w asortymencie Serwisu/Sklepu możliwe jest albo po bezpłatnym założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówień bez zakładania konta.
 5. Korzystanie z Serwisu/Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, wirusów, ataków hakerskich, czy spamu. Elkardia podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 6. Elkardia wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu/Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 8. Elkardia zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.
 9. Elkardia odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, której treść określa Regulamin, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania lub zaniechania Elkardii. Odpowiedzialność Elkardii jest ograniczona do szkody rzeczywistej.
 10. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Pacjenta niezgodne z Regulaminem oraz zawartą pomiędzy Stronami Umową.
 11. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania takich informacji, a szczególnie informacji wprowadzających w błąd wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
 12. Pacjent odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym umożliwił dostęp do swojego konta pocztowego, którego używa przy korzystaniu z usług świadczonych przez Elkardię, jak za działanie lub zaniechanie własne.
 13. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu lub zawartej Umowy, jeżeli nastąpiło ono na skutek działania siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenia lub zaistnienie okoliczności niezależnych od Stron, których w chwili zawierania Umowy Strony nie mogły przewidzieć oraz których skutków nie mogły uniknąć. Jako działanie siły wyższej Strony rozumieją m.in.: działanie sił natury (trzęsienie ziemi, powódź, huragan, uderzenie pioruna), epidemie i pandemie spowodowane chorobami zakaźnymi obejmującymi znaczący obszar, działania wojenne, stany wyjątkowe, strajki, zamieszki, katastrofy, ataki hakerskie, awarie w sieciach energetycznych, awarie w centrum danych, czy awarie w sieciach telekomunikacyjnych.
 14. Elkardia może udostępnić współpracującym partnerom zdepersonalizowane wyniki świadczenia Usług, powstałe wskutek badania, wyłącznie do celów badawczych oraz naukowych. 

§ 6

Oferta i realizacja zakupów

 1. Zamówienia i zakup Usług (w tym Usług Telemedycznych) są przyjmowane poprzez serwis internetowy https://doktorekg.pl, 24-godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu serwisu.
 2. Złożenie zamówienia Usługi (w tym Usługi Telemedycznej) wymaga podania przez Klienta, co najmniej:
 1. imienia i nazwiska;
 2. adresu (ulica, miasto, kod pocztowy);
 3. adresu poczty elektronicznej (e-mail);
 4. daty urodzenia;
 5. obywatelstwa;
 6. nr PESEL;
 7. numeru telefonu (numer kontaktowy);
 8. nr NIP (fakultatywnie);
 9. imienia, nazwiska oraz numeru telefonu (numeru kontaktowego) osoby bliskiej (fakultatywnie).
 1. W celu wykonania Usługi Elkardia może żądać od Klienta wypełnienia dodatkowej ankiety z niezbędnymi do wykonania Usługi danymi.
 2. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do utworzenia Zamówienia. Zamówienie niepełne lub co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości nie zostanie zrealizowane przez Elkardię.
 3. Klient składając Zamówienie wybiera rodzaj Usługi (w tym Usługi Telemedycznej) oraz termin jej realizacji (w miarę dostępności fizycznej Zestawów, a także Konsultantów Medycznych).
 4. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych w serwisie internetowym oraz dokonał wyboru płatności, a następnie zrealizował ją do pełnej wpłaty (dotyczy wyboru płatności elektronicznej Przelewy24 lub PayPal).
 5. Elkardia po otrzymaniu Zamówienia i zapłaty za Usługę niezwłocznie prześle potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną na podany w Zamówieniu adres e-mail Klienta.
 6. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. 
 7. Zamówienia są realizowane na bieżąco zgodnie ze stanem magazynowym Elkardii, a w przypadku Usług Telemedycznych na podstawie dostępności, w zależności od wybranej Usługi Telemedycznej – Konsultantów Medycznych. 
 8. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem lub mających być zrealizowanych na miejscu w siedzibie Elkardii następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Elkardia.
 9. Uprawnienia Klienta do korzystania z Usługi rozpoczynają się w dniu określonym przez niego w Formularzu Zamówienia, po dokonaniu płatności oraz otrzymaniu jego potwierdzenia.
 10. Aktywacja Uprawnień odbywa się automatycznie po otrzymaniu przez Elkardię potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności (płatności realizowane w formie elektronicznej) lub po zobowiązaniu się do uiszczenia opłaty podczas odbioru przesyłki firmie kurierskiej (płatność za pobraniem).
 11. Usługi zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego https://doktorekg.pl realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 12. Usługi związane z koniecznością zamówienia Zestawu przez Klienta i dostarczenia Zestawu przez Elkardię będą realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Elkardia zastrzega, iż samowolne wywożenie Zestawu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest zabronione.
 14. W celu wywiezienia przez Klienta Zestawu udostępnionego przez Elkardię poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, wymagana jest pisemna pod rygorem nieważności zgoda wyrażona przez Elkardię.
 15. Usługi bez konieczności zamówienia przez Klienta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu – Usługi Telemedyczne są realizowane bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i geograficznych, bez względu na aktualne miejsce pobytu Klienta, pod warunkiem spełnienia przez Klienta wszelkich zasad i wymogów zawartych w Regulaminie.

§ 7

Dostawa Zestawu

 1. Urządzenia w ramach zamówionej Usługi są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich, tj. UPS oraz InPost (w tym także poprzez wykorzystanie paczkomatów) na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres, o ile strony nie ustalą inaczej.
 2. Wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej powinna być zrealizowana przez Elkardię w taki sposób, który zagwarantuje Klientowi możliwość odbycia zleconego badania w terminie przez niego wskazanym podczas składania danego zamówienia w serwisie internetowym. Termin odbioru Zestawu po zakończeniu Badania jest ustalany przez Klienta również podczas składania przez niego Zamówienia (w przypadku wyboru opcji zwrotu Zestawu za pośrednictwem kuriera).
 3. Początek biegu terminu dostawy Zestawu do Klienta jest liczony w zależności od przyjętego sposobu płatności:
 1. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub PayPal od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 2. w przypadku wyboru płatności za pobraniem od dnia zawarcia Umowy;
 3. w przypadku odbioru osobistego, Zestaw będzie gotowy w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Zestawu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas składnia zamówienia.
 1. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest indywidualnie informowany.
 2. Istnieje możliwość zarówno osobistego odbioru, jak i zwrotu Zestawu. Opcja odbioru osobistego, jak i osobistego zwrotu, możliwa jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej formy realizacji Zamówienia przez Klienta przy wyborze opcji danej Usługi w Serwisie Internetowym.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru, jak i zwrotu osobistego Zestawu, Klient podpisuje z Elkardią umowę najmu sprzętu medycznego w celu wykonania zleconego badania w momencie wydania mu Zestawu.
 4. Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy dostarczona przez kuriera przesyłka nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeśli opakowanie ma widoczne uszkodzenia zewnętrzne, polecamy niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Elkardią. 
 5. Przyjęcie przesyłki z Zestawem bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń związanych z ubytkiem lub uszkodzenia w przewozie, chyba, że zachodzą przesłanki określone w art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. 2020r. poz. 8), tj.:
 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 8

Wykonanie Usługi

związanej z koniecznością zamówienia Zestawu przez Klienta

i dostarczenia Zestawu przez Elkardię

 1. Elkardia na czas Usługi powierza Klientowi Zestaw, instruuje Klienta o sposobie jego instalacji, jego prawidłowego wykorzystania, a w trakcie świadczenia Usługi udziela niezbędnych informacji i wsparcia dotyczącego użytkowania Zestawu.
 2. Elkardia oświadcza, że wydawany Klientowi na czas trwania Usługi Zestaw jest w prawidłowym stanie technicznym, gotowym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Przy zakupie danej Usługi, Klient zostaje poinformowany, że może z niej skorzystać w określonym terminie. Brak stawiennictwa Klienta we wskazanym miejscu i terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zwalnia Elkardię z obowiązku świadczenia Usługi i nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi. 
 4. Elkardia, na koniec wykonania Usługi/Badania opracowuje wynik i przekazuje go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do trzech dni roboczych lub na piśmie w terminie siedmiu dni roboczych (w przypadku wyboru takiej opcji, przy składaniu Zamówienia przez Klienta). 
 5. W przypadku wysyłki pocztowej lub kurierskiej termin ten liczony jest od dnia dostarczenia Zestawu do Elkardii. Firma kurierska obsługuje Elkardię tylko w dni robocze.
 6. Do każdego zrealizowanego Zamówienia jest wystawiany paragon lub na wyraźne życzenie Klienta zgłoszone podczas składania zamówienia (zaznaczenia odpowiedniej opcji) faktura. Faktura może być dostarczona Klientowi drogą elektroniczną na wskazanych przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w tradycyjnej formie listownej.

§ 9

Warunki świadczenia Usług

bez konieczności zamówienia przez Klienta

i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu – Usługi Telemedyczne

I.

Uwagi ogólne

 1. Elkardia świadczy Usługi Telemedyczne, tj. e-Recepta, telekonsultacje (w tym: e-Zwolnienie, e-Recepta, e-Skierowanie), analiza EKG przez kardiologa oraz Poradnia żywieniowa (e-Dietetyka)) drogą elektroniczną Klientom, zgodnie z Regulaminem 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu, w zakresie jakim dotyczy to dostępu Klienta/Pacjenta do Serwisu/Sklepu.
 2. W zakresie Usług Telemedycznych Elkardia świadczy Usługi w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00. Dostępność Usług Telemedycznych może ulec zmianie. W zakresie Telekonsultacji, dostępność wyznacza również godzina obecności poszczególnych Konsultantów Medycznych. 
 3. Godzina Usługi Telemedycznej jest orientacyjna – Konsultant Medyczny kontaktuje się z Pacjentem w przedziale godziny przed i po od wskazanej godziny Usługi Telemedycznej.
 4. Komunikacja Klienta z Konsultantem Medycznym w ramach Usługi Telemedycznej może przebiegać w formie:
 1. czatu – wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Pacjentem a Konsultantem Medycznym za pośrednictwem Serwisu;
 2. telekonferencji – przekazu audio między Pacjentem a Konsultantem Medycznym za pośrednictwem telefonu.
 1. Dostępność poszczególnych rodzajów Usług Telemedycznych oraz form komunikacji wskazana jest w Serwisie i jest zależna od określonego Konsultanta Medycznego, który świadczy Usługi Telemedyczne. 
 2. Konsultanci Medyczni są dostępni zgodnie z godzinami pracy Elkardii, tj. we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00, z uwzględnieniem czasu niezbędnego Elkardii do realizacji Usługi (zgodnie z zapisami Regulaminu).
 3. W celu polepszenia jakości i szybkości Usług Telemedycznych świadczonych przez Elkardię,  usługa Telekonsultacji może być także realizowana poza dniami i godzinami wskazanymi powyżej.
 4. Sytuacja realizacji przez Elkardię Usług Telemedycznych poza godzinami pracy, ma jedynie charakter wyjątkowy i jest przejawem dobrej woli oraz profesjonalizmu Elkardii. Nie wpływa to również w żaden sposób na „klasyczny” termin do realizacji Usługi Telemedycznej podczas otwarcia siedziby Elkardii, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.
 5. Jeżeli moment otrzymania płatności lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej będzie miał miejsce poza godzinami pracy Elkardii, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00, bieg 24-godzinnego terminu na realizację Usługi Telekonsultacji liczy się od momentu otwarcia siedziby Elkardii (8:00), pierwszego dnia roboczego następującego po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej.
 6. Konsultant Medyczny przed przystąpieniem do świadczenia Usługi Telemedycznej na rzecz Klienta weryfikuje tożsamość Klienta poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub daty urodzenia, a także poprzez okazanie dowodu osobistego (w przypadku usługi pozwalającej na kontakt audiovideo).
 7. W razie wyboru przez Klienta ww. Usługi Telemedycznej, Konsultant Medyczny skontaktuje się z Klientem w terminie potwierdzonym przez Elkardię w wiadomości SMS lub e-mail przesłanej do Klienta. Do kontynuowania usługi telekonferencji Klient akceptuje Regulamin. W przypadku, gdy Klientem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą akceptującą Regulamin jest przedstawiciel ustawowy Klienta.
 8. Elkardia zapewni Klientom dostęp do Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 9. Elkardia zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Serwisu, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia określonych prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich przypadkach ograniczenia dostępności Serwisu zainicjowanych ze strony Elkardii, Klienci będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem (za wyjątkiem sytuacji za które Elkardia nie ponosi odpowiedzialności, np. ataki hakerskie, czasowe ograniczenie dostępności internetu itp.).
 10. Pacjent zobowiązany jest odwołać zamówioną Usługę Telemedyczną najpóźniej 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem. 
 11. Jeżeli Pacjent nie połączy się lub nie odbierze połączenia od Konsultanta Medycznego w wybranym uprzednio terminie, Elkardia zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej Usługi.
 12. Koszt Usługi jest zależny od rodzaju wybranej Usługi. Ceny podane w Serwisie obejmują jednostkową Usługę.
 13. Konsultanci Medyczni posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielenia Usług Telemedycznych.
 14. Usługi Telemedyczne udzielane przez Konsultantów Medycznych są udzielane w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą Serwisu lub innego systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 15. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876).
 16. Usługa Telemedyczna może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Klienta, dotychczasowego leczenia, przyjmowania leków, czy predyspozycji genetycznych.
 17. Konsultant Medyczny przeprowadza badanie podmiotowe Klienta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.
 18. Klient zobowiązuje się udostępnić Konsultantowi Medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi Telemedycznej, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne, za pośrednictwem Serwisu lub innych środków komunikacji.
 19. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawem lub zatajone informacje, o których mowa powyżej, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Telemedycznej.
 20. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi Telemedycznej, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 21. Na wniosek Pacjenta Elkardia udostępnia dokumentację medyczną Pacjenta w formie elektronicznej (zabezpieczony hasłem plik z danymi w formacie .pdf), jak również w tradycyjnej formie papierowej, zawierającą m.in. historię udzielonych konsultacji, zaleceń po konsultacyjnych i danych medycznych, pozyskanych w trakcie świadczenia Usług Telemedycznych.
 22. W przypadku, gdy przygotowanie dokumentacji medycznej dla Pacjenta wiąże się z poniesieniem przez Elkardię szczególnych kosztów, jak np. zakup pendrive lub płyty CD/DVD, koniecznej do udostępnienia dokumentacji, Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy niezbędnej do wykonania usługi, bądź zwrotu Elkardii kosztów przez nią poniesionych, po przedstawieniu stosownego rozliczenia poniesionych kosztów.
 23. Przebieg Usługi Telemedycznej może być rejestrowany przez Konsultanta Medycznego, a jego zapis może być przechowywany na serwerach wskazanych przez Elkardię. 
 24. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi Telemedycznej, w tym na sporządzanie zapisu, zapisu głosowego lub audiowizualnego. 
 25. W przypadku braku zgody na rejestrację, Klient/Pacjent jest zobowiązany do zakończenia rozmowy.
 26. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 27. Jeśli połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza się, Klient powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 28. Kontakt, bądź próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania powyższych działań.

II.

Telekonsultacje

 1. Jednostkowa Usługa Telemedyczna trwa maksymalnie 20 minut (jedna jednostka czasu). Jeżeli Usługa Telemedyczna wymaga więcej czasu, Konsultant Medyczny przedłuża czas Usługi Telemedycznej do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Klienta, po wcześniejszym poinformowaniu o takiej konieczności Klienta. 
 2. Za każde przedłużenie czasu (o kolejne 20 minut) Usługi Telemedycznej pobierana jest opłata w wysokości jednostkowej, pierwotnej ceny świadczonej Usługi (ceny za 20 minut). 
 3. W przypadku braku zgody Klienta, na płatne przedłużenie czas trwania Usługi Telemedycznej, Konsultant Medyczny może poprosić Klienta o przerwanie połączenia lub sam zakończyć połączenie.
 4. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z Konsultantem Medycznym w godzinach jego dostępności pod warunkiem spełnienia przez Klienta/Pacjenta warunków wskazanych w Regulaminie oraz umówienia się na konkretny termin Telekonsultacji wynosi 60 minut. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na połączenie lub braku dostępności Konsultantów Medycznych, Elkardia poinformuje o tym Klienta/Pacjenta.
 5. Jeżeli w trakcie świadczenia Usługi Telemedycznej, pojawią się jakiekolwiek problemy techniczne związane z przekazem dźwiękowym, w celu dokończenia Usługi, Pacjent ma możliwość kontynuowania Telekonsultacji z Konsultantem Medycznym za pośrednictwem czatu.
 6. W ramach Usługi Telemedycznej, Konsultant może m. in. udzielić porady medycznej, zinterpretować wyniki badań, udzielić informacji na temat przyjmowanych leków, przesłać lub zaprezentować materiały o tematyce zdrowotnej.
 7. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza, uprawniony Konsultant Medyczny w ramach Usługi Telemedycznej może wystawić e-Receptę, e-Zwolnienie oraz e-Skierowanie niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 8. Decyzję o wypisaniu e-Recepty, e-Zwolnienia lub e-Skierowania zawsze podejmuje Lekarz udzielający Porady Telemedycznej, na podstawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 9. W przypadku wystawienia e-recepty na leki refundowane,  istnieje możliwość weryfikacji przez Konsultanta Medycznego ubezpieczenia zdrowotnego Pacjenta w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia, lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%.
 10. Elkardia zastrzega, iż weryfikacja i wystawienie przez Konsultanta Medycznego e-recepty na leki refundowane jest indywidualną decyzją każdego z Konsultantów Medycznych. Konsultant Medyczny nie ma takiego obowiązku, a zasadą jest wystawiania recept z odpłatnością 100%. 
 11. Wystawienie recepty lub skierowania może wymagać przedłożenia Konsultantowi Medycznemu przez Klienta dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, tj. m.in.:
 1. dokumentacji medycznej;
 2. wyników badań laboratoryjnych, czy obrazowych;
 3. karty wypisu ze szpitala;
 4. zaświadczenia od lekarza specjalisty.
 1. Konsultant Medyczny w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez inną osobę wykonującą zawód medyczny.
 2. Zamówione e-Recepty, e-Skierowania i e-Zwolnienia będą realizowane w godzinach pracy Konsultantów Medycznych. 
 3. Konsultant Medyczny podejmuje maksymalnie trzy próby telefonicznego skontaktowania się z Pacjentem celem realizacji Usługi.
 4. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 5. Jeśli połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza się, Klient powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 6. Kontakt, bądź próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania powyższych działań.

III.

Poradnia żywieniowa

(E-dietetyka)

 1. Konsultanci Medyczni, świadczący Usługi w ramach Poradni żywieniowej (e-Dietetyki) są to osoby, które zdobyły wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki, są uprawnione do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz badań, legitymują się fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny oraz dokładają wszelkich staranności, aby działać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta oraz zasadami etyki i poufności.
 2. Usługi Telemedyczne świadczone przez Elkardię w ramach Poradni żywieniowej (e-Dietetyki) mają związek z opieką medyczną nad pacjentami podmiotów leczniczych (w tym Elkardii) i przyczyniają się do zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjentów, a także posiadają charakter profilaktyczny. Są to również Usługi w ramach wykonywania zawodu medycznego, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej.
 3. Usługi Telemedyczne świadczone przez Elkardię w ramach Poradni żywieniowej (e-Dietetyki) świadczone przez uprawnionych Konsultantów Medycznych są przede wszystkim realizowane w celach profilaktycznych, a także służą zachowaniu zdrowia i w pewnym zakresie również jego ratowaniu, poprzez zalecanie stosowania odpowiedniej diety.
 4. Usługa Telemedyczna Poradni żywieniowej, może również obejmować analizę żywieniową oraz tworzenie zindywidualizowanych planów żywieniowych i suplementacji, która jest świadczona osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi oraz w celu profilaktyki, zapobiegania oraz zachowania dobrego stanu zdrowia, a także zapobiegania oraz zachowania dobrego stanu zdrowia oraz zapobiegania konsekwencjom choroby, przywracaniu oraz poprawie stanu zdrowia.
 5. Elkardia w ramach świadczonej przez siebie Usługi Telemedycznej – Poradni żywieniowej nie wykonuje działań związanych z doradzeniem osobom nie mającym problemów zdrowotnych i potrzebującym konsultacji, np. żywieniowej. Usługi świadczone przez Elkardię, o czym mowa również powyżej, są świadczone jedynie w celu poprawy stanu zdrowia Pacjentów borykających się z problemami zdrowotnymi lub w celu profilaktyki zdrowotnej, tj. np. poprawy nawyków żywieniowych Pacjentów, a w konsekwencji poprawę ich stanu zdrowia poprzez zapobieganie lub ograniczanie ryzyka występowania chorób. 
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi Poradni żywieniowej (e-Dietetyki) świadczone przez Elkardię nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Pacjent przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Konsultantów Medycznych zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Konsultantów Medycznych oraz na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 7. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Konsultantów Medycznych. Pacjent przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Konsultantów Medycznych, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 8. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez Pacjenta nierzetelnych informacji.
 9. Każda Konsultacja, Usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowywane dla konkretnego Pacjenta w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, stanowią własność intelektualną Elkardii i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Elkardii jest zabronione.
 10. Po przeprowadzonej konsultacji, w terminie do 7 dni roboczych Elkardia przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) zamówienie dotyczące diety, suplementacji, zaleceń określonych dla Pacjenta. Pacjent może również odebrać zamówienie osobiście w siedzibie Elkardii w ustalonym wcześniej terminie.
 11. Pacjent po dokonaniu stosownej zapłaty zobowiązany jest do uzupełnienia formularza w formie dokumentu elektronicznego z wywiadem dietetycznym oraz instrukcją jego szczegółowego wypełnienia. Informacje, których pacjent w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Pacjent chcący skorzystać z usługi on-line zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Na tej podstawie Konsultant Medyczny opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania. Jeżeli podane przez Pacjenta informacje są nie wystarczające do wykonania usługi lub usługi on-line, Konsultant Medyczny może zwrócić się do Pacjenta z zaleceniem wykonania dodatkowych badań.
 12. Elkardia, jak również Konsultant Medyczny zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami Konsultant Medyczny może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi – genetyczne, nietolerancji pokarmowych, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen.
 13. Konsultant Medyczny w trakcie konsultacji on-line informuje Pacjenta o konieczności wykonania badań lub badań dodatkowych. Konsultant Medyczny przekazuje wówczas Pacjentowi informację lub skierowanie do laboratorium jakie badania Pacjent powinien wykonać. Pacjent wykonuje badania na własny koszt, który zależny jest od zakresu, ilości badań, a także od innych czynników. 
 14. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez Pacjenta lub nie wykonania zleconych badań Konsultant Medyczny ma prawo zakończyć współpracę z Pacjentem. Opłaty pobrane od Pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.
 15. W przypadku gdy Pacjent nie wyrazi zgody na przeprowadzenie dodatkowych badań, a Elkardia w związku z tym postanowi zakończyć współpracę, Pacjent zostanie o tym poinformowany ustnie, pisemnie lub drogą mailową. Opłata za wykonanie Usługi zakończonej z powodu braku zgody Pacjenta na dodatkowe badania nie podlega zwrotowi. Jeżeli Pacjent wykupił pakiet usług lub/i usługi dodatkowe, a brak zgody Pacjenta na dodatkowe badania uniemożliwia dalsze świadczenie Usług wobec Pacjenta, wówczas Pacjent otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za wykupioną Usługę pomniejszony o część i zakres zrealizowanej Usługi.
 16. Uzyskana za pośrednictwem Usługi Telemedycznej informacja nie może stanowić dla Pacjenta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania, bądź niestosowania określonej przez Lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Usługi Poradni żywieniowej (e-Dietetyki) świadczone przez Elkardię mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia i/lub stosowania form wysiłku fizycznego.
 17. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli Konsultanta Medycznego. Zalecenia te są dostosowane do stanu Pacjenta zgodnie z rzeczywistą wiedzą Konsultanta Medycznego z ostatniej konsultacji. Elkardia nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli Konsultanta Medycznego.
 18. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 19. Jeśli połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza się, Klient powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 20. Kontakt, bądź próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania powyższych działań.

IV.

E-recepta

 1. W celu zamówienia Usługi Medycznej – „e-Recepta”, Pacjent wybiera interesujący go wariant (kontynuacja leczenia lub wypisanie nowych leków – tylko w połączeniu z Usługą Medyczną – Telekonsultacje), a następnie wypełnia Formularz Zamówienia dedykowany dla wybranego przez Pacjenta wariantu Usługi Telemedycznej.
 2. Pacjent wypełniając Formularz Zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz do wskazania wyłącznie danych prawdziwych odzwierciedlających stan faktyczny.
 3. Elkardia zastrzega, iż nie ma możliwości zamówienia i realizacji Usługi Telemedycznej, której przedmiotem ma być otrzymanie e-Recepty na leki o działaniu odurzającym oraz narkotycznym, benzodiazepin oraz pochodnych, leki nasenne, marihuanę medyczną, a także wyroby medyczne.
 4. Elkardia zastrzega, iż decyzję w sprawie możliwości wystawienia e-Recepty podejmuje wyłącznie Konsultant Medyczny. Skorzystanie z Usługi Telemedycznej nie gwarantuje tym samym otrzymania e-Recepty.
 5. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia, Pacjent składa oświadczenie o podaniu wyłącznie danych prawdziwych, zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym, o uprawnieniu do działania w imieniu osoby trzeciej (o ile Usługa Telemedyczna ma być zrealizowana na rzecz takiej osoby) oraz akceptacji Regulaminu, a następnie dokonuje płatności zgodnie z aktualnym Cennikiem za Usługę Telemedyczną za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnego w Serwisie.
 6. Usługa e-Recepty realizowana jest podobnie, jak wszystkie pozostałe Usługi, w dniu robocze od poniedziałki do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.
 7. W celu polepszenia jakości i szybkości Usług Telemedycznych świadczonych przez Elkardię,  usługa e-Recepty może być także realizowana poza dniami i godzinami wskazanymi powyżej.
 8. Sytuacja realizacji przez Elkardię Usług Telemedycznych poza godzinami pracy, ma jedynie charakter wyjątkowy i jest przejawem dobrej woli oraz profesjonalizmu Elkardii. Nie wpływa to również w żaden sposób na „klasyczny” termin do realizacji Usługi Telemedycznej podczas otwarcia siedziby Elkardii, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.
 9. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej płatności lub po potwierdzeniu przez platformę rozliczeniową poprawnego wykonania pełnej płatności.
 10. Czas realizacji Usługi wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu otrzymania płatności przez Elkardię lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej.
 11. Jeżeli moment otrzymania płatności lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej będzie miał miejsce poza godzinami pracy Elkardii, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00, bieg 24-godzinnego terminu na realizację Usługi e-Recepty liczy się od momentu otwarcia siedziby Elkardii (8:00), pierwszego dnia roboczego następującego po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej.
 12. Usługa e-Recepty realizowana jest przez Konsultanta Medycznego/Lekarza na podstawie danych wprowadzonych podczas składania zamówienia na Usługę oraz na podstawie ewentualnej dokumentacji medycznej przedstawionej przez Pacjenta. Lekarz posiada prawo do odmowy wystawienia e-Recepty w przypadku, gdy informacje wskazane przez Pacjenta, dokumentacja medyczna lub ewentualny wywiad dodatkowy z Pacjentem nie uzasadniają konieczności ordynacji leku.
 13. W przypadku zasadności ordynacji leku, Pacjent po realizacji Usługi przez lekarza otrzymuje wiadomość SMS z kodem umożliwiającym realizację e-Recepty oraz może otrzymać odrębną wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Pacjenta zawierającą dokumentację medyczną z udzielonego świadczenia zabezpieczoną hasłem.
 14. W przypadku braku zasadności ordynacji leku, Pacjent otrzymuje wyłącznie wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Pacjenta zawierającą dokumentację medyczną z udzielonego świadczenia zabezpieczoną hasłem wraz z adnotacją o przyczynie domowy wystawienia e-Recepty.
 15. Przed wystawieniem e-Recepty, dane uzupełnione przez Pacjenta w Formularzu są weryfikowane przez Lekarza. 
 16. W przypadku, gdy do realizacji Usługi, według Lekarza świadczącego Usługę konieczne będzie udzielenie przez Pacjenta dodatkowych informacji lub przedłożenie dokumentacji medycznej, w szczególności dotyczących przebiegu choroby, a także stanu zdrowia, Lekarz zwróci się do Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Czas realizacji Usługi, o którym mowa w ust. 8 powyżej będzie liczony od momentu udzielenia dodatkowych informacji przez Pacjenta, na żądanie Lekarza. 
 17. Lekarz, po analizie dostarczonych przez Pacjenta informacji uprawniony jest do odmowy wystawienia e-Recepty, w przypadku gdy uzna, że stan zdrowia pacjenta lub inne okoliczności, w szczególności brak dostatecznych informacji koniecznych do wydania e-Recepty, wymagają osobistej konsultacji z Lekarzem. W takim wypadku Pacjent otrzyma zwrot dokonanej płatności, nie później niż w terminie 7 dni.
 18. E-Recepta może zostać wydana jako wydruk informacyjny lub zapisana w Internetowym Koncie Pacjenta.
 19. W przypadku wydania wydruku informacyjnego, e-Recepta może zostać wysłana za dodatkową opłatą przesyłką pocztową poleconą na adres wskazany przez Pacjenta. Możliwe jest również przesłanie za pośrednictwem portalu, a w przypadku woli Pacjenta – także pocztą elektroniczną lub sms „kodu” dostępu, dzięki któremu możliwe będzie zrealizowanie e-Recepty w aptece. W przypadku Pacjenta, który nie dokonał rejestracji w portalu, możliwa jest za dodatkową opłatą wysyłka wydruku informacyjnego przesyłką pocztową poleconą na adres wskazany przez Pacjenta lub przesłanie kodu dostępu pocztą elektroniczną lub sms wedle wyboru Pacjenta.
 20. W celu skorzystania z możliwości zapisania e-Recepty w Internetowym Koncie Pacjenta koniecznym jest dokonanie rejestracji na stronie pacjent.gov.pl. Dostęp do konta posiada każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Logowanie odbywa się przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, tj. wydawanego od 4 marca 2019 roku przy użyciu dedykowanego czytnika NFC. W przypadku wystawienia e-Recepty użytkownik Internetowego Konta Pacjenta otrzymuje wedle dokonanego wyboru, sms z kodem dostępu lub wiadomość e-mail z receptą w formie elektronicznej. Otrzymane w ten sposób informacje umożliwiają odbiór leków w dowolnej aptece na terenie obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 21. Elkardia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości realizacji recepty w aptece, w przypadku jej prawidłowego wystawienia zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie informacji udzielonych przez Pacjenta.
 22. Elkardia zastrzega, iż o ilości opakowań leków przepisanych Pacjentowi decyzję podejmuje wyłącznie Lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną Pacjenta.
 23. W przypadku wystawienia e-recepty na leki refundowane,  istnieje możliwość weryfikacji przez Konsultanta Medycznego ubezpieczenia zdrowotnego Pacjenta w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia, lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%.
 24. Elkardia zastrzega, iż weryfikacja i wystawienie przez Konsultanta Medycznego e-recepty na leki refundowane jest indywidualną decyzją każdego z Konsultantów Medycznych. Konsultant Medyczny nie ma takiego obowiązku, a zasadą jest wystawiania recept z odpłatnością 100%. 
 25. Usługę uznaje się za wykonaną po wystawieniu e-Recepty zgodnie z Formularzem wypełnionym przez Pacjenta, przy czym przez wystawienie e-Recepty rozumie się otrzymanie przez Pacjenta kodu recepty na numer telefonu podany w Formularzu lub ujawnienie e-Recepty w Internetowym Koncie Pacjenta.
 26. Lekarz może odmówić wystawienia e-Recepty, kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. Mogą to być m.in. wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku środki nie podlegają zwrotowi.
 27. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 28. Jeśli połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza się, Klient powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 29. Kontakt, bądź próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania powyższych działań.

V.

Analiza EKG przez Kardiologa

 1. W celu zamówienia Usługi Medycznej – „analiza EKG przez kardiologa”, Pacjent jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Zamówienia dedykowanego dla wybranej przez Pacjenta Usługi Medycznej.
 2. Pacjent wypełniając Formularz Zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz do wskazania wyłącznie danych prawdziwych odzwierciedlających stan faktyczny.
 3. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia, Pacjent składa oświadczenie o podaniu wyłącznie danych prawdziwych, zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym, o uprawnieniu do działania w imieniu osoby trzeciej (o ile Usługa Telemedyczna ma być zrealizowana na rzecz takiej osoby) oraz akceptacji Regulaminu, a następnie dokonuje płatności zgodnie z aktualnym Cennikiem za Usługę Telemedyczną za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnego w Serwisie.
 4. Celem wykonania Usługi Medycznej – „analizy EKG przez kardiologa”, Pacjent oprócz wypełnienia Formularza Zamówienia zobowiązany jest do przesłania zapisu badania EKG. 
 5. Zapis badania EKG Pacjenta może przybierać m.in. formę zdjęcia wykonanego telefonem lub tabletem, skanu, pliku z aplikacji telefonu lub tabletu (AppleWatch, Android i inne) lub profesjonalnego aparatu EKG.
 6. Jeżeli Konsultant Medyczny uzna, że jakość zapisu EKG jest na tyle zła, że nie może się podjąć jego rzetelność oceny, niezwłocznie informuje o tym Pacjenta. 
 7. W przypadku sytuacji, o której mowa w ustępie powyżej, Konsultant Medyczny zwróci się do prośbą do Pacjenta o przesłanie nowej, lepszej kopii EKG lub za pośrednictwem Elkardii zwróci Pacjentowi pełną uiszczoną przez Pacjenta opłatę od Usługi Medycznej.
 8. Usługa „analizy EKG przez kardiologa” realizowana jest podobnie, jak wszystkie pozostałe Usługi oferowane przez Elkardię, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.
 9. W celu polepszenia jakości i szybkości Usług Telemedycznych świadczonych przez Elkardię,  usługa „analizy EKG przez kardiologa” może być także realizowana poza dniami i godzinami wskazanymi powyżej.
 10. Sytuacja realizacji przez Elkardię Usług Telemedycznych poza godzinami pracy, ma jedynie charakter wyjątkowy i jest przejawem dobrej woli oraz profesjonalizmu Elkardii. Nie wpływa to również w żaden sposób na „klasyczny” termin do realizacji Usługi Telemedycznej podczas otwarcia siedziby Elkardii, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.
 11. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej płatności lub po potwierdzeniu przez platformę rozliczeniową poprawnego wykonania pełnej płatności.
 12. Czas realizacji Usługi wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu otrzymania płatności przez Elkardię lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej.
 13. Jeżeli moment otrzymania płatności lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej będzie miał miejsce poza godzinami pracy Elkardii, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00, bieg 24-godzinnego terminu na realizację Usługi „analizy EKG przez kardiologa” liczy się od momentu otwarcia siedziby Elkardii (8:00), pierwszego dnia roboczego następującego po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia otrzymania płatności od platformy rozliczeniowej.
 14. Wynik badania, tj. „analizy EKG przez kardiologa” Pacjent otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail), w formacie .pdf.
 15. Możliwa jest również, za dodatkową opłatą wysyłka wyniku badania, tj. „analizy EKG przez kardiologa” przesyłką pocztową poleconą na adres wskazany przez Pacjenta.
 16. Analiza EKG przez kardiologa” jest każdorazowo wykonywana przez lekarzy specjalistów – kardiologów, w oparciu o przesłany przez Klienta/Pacjenta zapis badania EKG. 
 17. Każdorazowy wynik badania – „analizy EKG przez kardiologa” zawiera jednak informację o imieniu i nazwisku, specjalizacji oraz numerze prawa do wykonywania zawodu Konsultanta Medycznego/Lekarza wykonującego przedmiotową „analizę EKG przez kardiologa”, z uwzględnieniem jednak całości § 9 ust. V. Regulaminu, a w szczególności § 9 ust. V. pkt 19) Regulaminu,
 18. W związku więc z tym, że usługa „analizy EKG przez kardiologa” jest usługą na odległość, bez jakiekolwiek bezpośredniego kontaktu na linii lekarz specjalista – kardiolog – Klient – Pacjent, Elkardia, za pośrednictwem Konsultanta Medycznego/Lekarza nie ma możliwości kompleksowej weryfikacji, czy przesłany przez Klienta/Pacjenta zapis badania EKG faktycznie do niego należy.
 19. Z uwagi więc na powyższe, wynik badania, o którym mowa w § 9 ust. V pkt 14) Regulaminu nie zawiera pieczęci i podpisu Konsultanta Medycznego/Lekarza. 
 20. Analiza EKG przez kardiologa” stanowi więc jedynie weryfikację i opis dostarczonego przez Klienta/Pacjenta zapisu badania EKG każdorazowo przez uprawnionego do tegoż specjalistę – lekarza kardiologa nie zastępując w tymże zakresie pełnej i bezpośredniej konsultacji lekarskiej oraz badania EKG wykonanego na miejscu – w placówce medycznej.
 21. Analiza EKG przez kardiologa” nie powinna więc być traktowana jako zamiennik faktycznej porady, konsultacji lekarskiej, czy opieki ze strony Konsultanta Medycznego/Lekarza. Analiza ta bez późniejszego potwierdzenia i weryfikacji z fizycznym i namacalnym stanem Pacjenta/Klienta nie powinna także stanowić podstawy do stosowania jakichkolwiek zabiegów, czy przepisywania środków leczniczych.
 22. Konsultant Medyczny/Lekarz w zredagowanych przez siebie wynikach badań – „analizy EKG przez kardiologa” może sformułować wnioski, w oparciu jednak tylko i wyłącznie o przesłane przez Klienta/Pacjenta zapisy badania EKG, polegające na przekazaniu mu informacji o pilnej i niezwłocznej potrzebie przeprowadzenia fizycznej i bezpośredniej konsultacji kardiologicznej, konieczności ponownego wykonania zapisu badania EKG i konsultacji go z Konsultantem Medycznym/Lekarzem, a nawet potrzebie natychmiastowego udania się do właściwego oddziału szpitalnego.
 23. Elkardia nie ponosi więc odpowiedzialności za dostarczenie przez Klienta/Pacjenta do badania „analizy EKG przez kardiologa” danych nieprawdziwych, bądź nieaktualnych oraz za wszelkie inne okoliczności spowodowane zaniechaniem Klienta/Pacjenta w skorzystaniu faktycznej, bezpośredniej i namacalnej konsultacji kardiologicznej, która jako jedyna, z uwagi na bezpośredni kontakt lekarza specjalisty – kardiologa z Klientem/Pacjentem może pomóc w określeniu rzeczywistego stanu jego zdrowia.
 24. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 25. Jeśli połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza się, Klient powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 26. Kontakt, bądź próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania powyższych działań.

§ 10

Kod rabatowy

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie e-mail lub przez udostępnienie podczas organizowanej przez Elkardię kampanii promocyjnej.
 2. Skorzystanie z uzyskanego Kodu rabatowego zależy od Pacjenta/Klienta.
 3. Aby skorzystać z Kodu rabatowego należy wpisać podany na kuponie Kod podczas składania zamówienia.
 4. Wpisanie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych Usług o wartość przypisaną do danego Kodu rabatowego.
 5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Pacjenta/Klienta konta użytkownika, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji.
 6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 7. Elkardia ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Kod rabatowy ma wskazany czas jego ważności.
 8. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części.
 9. W przypadku odwołania rezerwacji Usług świadczonych przez Elkardię Kod rabatowy traci ważność.

§ 11

Medyczny kupon podarunkowy

„Zdrowy prezent”

 1. Medyczny kupon podarunkowy można zakupić na minimalną kwotę 50,00 zł, którą można zwielokrotniać o kolejne 50,00 zł (np. 100,00 zł, 150,00 zł, 200,00 zł).
 2. Istnieje również opcja tzw. „zbudowania” medycznego kuponu podarunkowego poprzez łączenie kuponów o określonej wartości z wariantów przedstawionych w Serwisie (np. kupon o wartości 25,00 zł + kupon o wartości 50,00 zł + kupon o wartości 100,00 zł – łącznie kupon na kwotę 175,00 zł). 
 3. Kupon podarunkowy posiada datę ważności wystawioną podczas jego zakupu. Realizacja kuponu powinna nastąpić w okresie jego ważności.
 4. Osoba chcąca zrealizować kupon podarunkowy powinna skontaktować się z Elkardią, celem umówienia na dogodny dla siebie termin, lub w przypadku zamówienia Usługi Telemedycznej poprzez Serwis wypełnić odpowiednie pole podczas składania Zamówienia lub zgłosić fakt posiadania kuponu podarunkowego o określonej wysokości w polu „Uwagi”. 
 5. Kupon upoważnia do skorzystania z Usług oferowanych przez Elkardię, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 6. Kupon nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy wartość Usługi jest niższa, niż wartość Kuponu, Elkardia nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość Usługi przekracza wartość kuponu, osoba realizująca Kupon jest zobowiązana do dopłaty różnicy w cenie.

§ 12

Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie/Sklepie są podane w polskich złotych. 
 2. Cena podana w serwisie internetowym przy każdej z Usług jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Elkardia zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu/Sklepu internetowego oraz wprowadzania nowych Usług do oferty. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 4. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia.
 5. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia Usług dla Klienta i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.
 6. Płatności za Usługi w serwisie internetowym https://doktorekg.pl nie są obciążane żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 1. przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Zestawu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu/Serwisu. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu/Serwisu;
 2. płatność w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Przelewy24 oraz PayPal – zapłata przed wysyłką Zestawu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranej platformy płatności elektronicznej. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta;
 3. zapłata przy odbiorze Zestawu (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Zestawu u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia;
 4. zapłata przy osobistym odbiorze Zestawu (płatność kartą lub gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Zestawu. Realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r. poz. 1360) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeśli zaś Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca ma prawo od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
 2. W przypadku informowania o obniżonej cenie, Elkardia uwidacznia także informację o najniżej cenie usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tejże usługi w serwisie (jeśli okres ten jest krótszy, niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli usługa dotyczy produktów szybko się psujących lub mających krótki termin przydatności).

§ 13

Brak realizacji postanowień Regulaminu

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane m.in. w przypadku:
 1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia;
 2. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
 3. uznania przez Elkardię, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności hakerstwa, użycia cudzych danych lub podszywania się pod inną osobę;
 4. braku kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Elkardia może nie przyjąć Zamówienia w razie braku możliwości technicznych jego wykonania, w szczególności braku odpowiedniej ilości Zestawów albo z innej ważnej przyczyny.
 2. W szczególnych przypadkach Elkardia może skontaktować się z Klientem celem przedłużenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Klienta. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Elkardia gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty:
 1. w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 lub PayPal na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem;
 2. w ciągu 30 dni roboczych w przypadku płatności za pobraniem, bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.
 1. Ww. terminy będą liczone od dnia otrzymania e-maila z numerem rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot wpłaconej kwoty.

§ 14

Obowiązki Klienta/Usługobiorcy

 1. Klient z chwilą dokonania zakupu poprzez stronę internetową Sklepu https://doktorekg.pl zobowiązuje się do odebrania opłaconego z góry Zestawu lub odebrania i zapłacenia za Zestaw za pobraniem. Nieodebranie przez Klienta wysłanego Zestawu spowoduje obciążenie go kosztami wysyłki oraz kosztami jej zwrotu do Sprzedawcy.
 2. Klient zapewnia i ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Zestawu, jego ochronę przed uszkodzeniem lub utratą, zaś po zakończeniu Usługi – zwrot Zestawu.
 3. Klient zobowiązuje się do należytej dbałości o Zestaw, niedokonywania zmian w Zestawie, a w szczególności w zainstalowanym w nim oprogramowaniu, jak również nieużyczania Zestawu osobom trzecim.
 4. Zwracany przez Klienta Zestaw po wykonaniu Usługi powinien być opakowany w odpowiedni sposób, tak, aby zapewnić brak wystąpienia uszkodzeń w trakcie transportu do Sprzedawcy, najlepiej w oryginalne opakowanie. Zestaw powinien być zwrócony w wersji kompletnej, zawierać dodatkowe akcesoria, dokumenty oraz instrukcję obsługi.
 5. W przypadku uszkodzenia Zestawu w czasie wykonywania Usługi u Klienta, jest On zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z jego naprawą.
 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, utraty Zestawu w całości lub w części, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości Zestawu, według stanu z dnia rozpoczęcia korzystania przez Klienta z uprawnień Usługi i cen rynkowych w dniu jego zwrotu albo w dniu, w którym zwrot miał nastąpić.
 7. W przypadku zwrotu uszkodzonego Sprzętu Medycznego przez Usługobiorcę, Elkardia zleci jego naprawę serwisową wyspecjalizowanym podmiotom.
 8. Naprawa serwisowa, o której mowa w § 14 ust. 7 Regulaminu zostanie potwierdzona protokołem naprawczym.
 9. W przypadku konieczności poniesienia przez Wynajmującą kosztów naprawy serwisowej Sprzętu Medycznego, powstałych wskutek jego nieprawidłowego używania, Najemca poniesie wszelkie koszty z tym związane, po przedstawieniu mu przez Wynajmującą szczegółowego protokołu naprawczego.  
 10. Zwrot wartości Zestawu albo jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy w przypadku jego uszkodzenia dokonuje się w ciągu 7 dni od upływu okresu w jakim Usługa miała być świadczona lub w terminie siedmiu dni od przedstawienia Usługobiorcy ww. protokołu naprawczego.
 11. Usługodawca/Elkardia uprawniona jest do naliczenia kary umownej w przypadku nie dokonania zwrotu lub nieterminowego zwrotu przez Usługobiorcę przedmiotu umowy.
 12. Kara umowna wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zwrotu Zestawu.
 13. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, przenoszącego wysokość określonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 15

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Pacjent, będący Konsumentem, który zawarł z Elkardią umowę na odległość (zakupił Usługę/Badanie związane z koniecznością zamówienia przez Klienta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu, tj. holterów EKG, holterów ciśnieniowych, rejestratorów arytmii, badań bezdechu sennego oraz rejestratorów zdarzeń, a następnie rejestracja parametrów kardiologicznych pacjenta, a także ich odczytanie przez osobę uprawnioną ze strony Elkardii lub bez konieczności zamówienia przez Klienta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu – Usługi Telemedyczne, tj. e-Recepta, telekonsultacje (e-Zwolnienie, e-Recepta, e-Skierowanie), analiza EKG przez kardiologa oraz Poradnia żywieniowa (e-Dietetyka) za pośrednictwem Serwisu, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy dla Klienta liczony jest od daty zawarcia Umowy – dnia złożenia zamówienia Usługi i jej opłacenia w Sklepie/Serwisie.
 3. W celu odstąpienia od Umowy, Pacjent powinien poinformować Elkardię o zamiarze odstąpienia od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w formie np. pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres Elkardii podany w Regulaminie lub pisma wysłanego pocztą lub faksem. Pacjent może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. Informację o odstąpieniu od Umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Elkardia prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy, adres e-mail lub numer faxu podane w Regulaminie. Liczy się data nadania oświadczenia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Elkardia zwraca Pacjentowi wszystkie otrzymane od Pacjenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Elkardia została poinformowana o odstąpieniu Pacjenta od Umowy. Zwrotu płatności Elkardia dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Pacjenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Elkardia jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Pacjenta o odstąpieniu od umowy.
 9. Elkardia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zestawu lub do czasu dostarczenia Elkardii dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zestaw należy zwrócić Elkardii na adres podany w Regulaminie lub przekazać go osobie upoważnionej przez Elkardię do odbioru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Elkardię o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient/Pacjent odeśle Zestaw przed upływem terminu 14 dni.
 11. W przypadku braku zwrotu Zestawu w powyższym terminie, Elkardia ma możliwość do naliczenia kary umownej, wskazanej w § 14 ust. 12 Regulaminu. 
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zestawu (koszty odesłania do Elkardii). W przypadku gdy zwracany przez Klienta Zestaw nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem firm kurierskich, tj. UPS oraz InPost (w tym także poprzez wykorzystanie paczkomatów), z ubezpieczeniem przesyłki do wysokości jego wartości, maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
 13. Jeżeli Klient odstąpi od Umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. 
 14. Elkardia przyjmuje, iż złożenie zamówienia na Usługi Medyczne, jak i Telemedyczne z terminem realizacji krótszym  niż 14 dni jest równoznaczne z żądaniem skrócenia przysługującego zgodnie z prawem czasu na odstąpienie od Umowy do chwili uzyskania Usługi Medycznej. Aby zachować termin 14 dni do odstąpienia od Umowy, należy wysłać do Elkardii żądanie zachowania terminu odstąpienia od Umowy. Wysłanie żądania skutkować będzie wydłużeniem czasu realizacji usługi do 14 dni.
 15. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, a wcześniej Klient został poinformowany o tym, że tym samym utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje po rozpoczęciu, a także po wykonaniu Usług Medycznych (zarówno Usług związanych z koniecznością dostarczenia Pacjentowi Zestawu, jak również wszystkich Usług Telemedycznych), oferowanych przez Elkardie w Regulaminie.
 17. Odstąpienie od Umowy nie przysługuje również w przypadku odmowy realizacji przez Konsultanta Medycznego, niektórych Usług, takich jak np. wystawienie e-Recepty, czy e-Zwolnienia, jak również w sytuacji, kiedy Usługa nie odbyła się z winy Pacjenta/Klienta.
 18. Pacjent uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy dotyczącej Usług Telemedycznych najpóźniej przed nawiązaniem przez lekarza połączenia telefonicznego w ramach telekonsultacji lub przed otrzymaniem wiadomości zawierającej kod e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania, analizy EKG lub dokumentacji medycznej zawierającej przyczynę odmowy wystawienia e-Recepty.
 19. Elkardia może odstąpić od Umowy w trakcie Badania, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, jeśli Klient niewłaściwie użytkuje Zestaw, albo dokonuje w nim nieuprawnionych ingerencji. 
 20. W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę/Elkardię od Umowy w sytuacji wskazanej powyżej, lub w sytuacji odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy jeszcze przed wysłaniem Zestawu, albo jego zainstalowaniu i rozpoczęciu Badania, Usługobiorca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem Zestawu do wysyłki, a w szczególności kosztów naliczonych przez firmę kurierską związanych z odbiorem Zestawu.

§ 16

Brak zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu

 z Umową oraz reklamacje

 1. W razie braku zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu z zawartą umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Elkardia na podstawie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) wyłącza odpowiedzialność wobec przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Zestawem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia Klient powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację. Powyższe działanie umożliwi ewentualne dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 4. Elkardia ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Badania/Zestawu/Usługi/Usługi Telemedycznej/Produktu z zawartą umową istniejący w chwili jego/jej dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych dla Konsumentów wynosi sześć lat.
 6. Reklamacje dotyczące Usługi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na: 
 1. adres: 20-091 Lublin, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20; numer telefonu: 81 565-70-75 lub
 2. adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.
 2. W przypadku, gdy formułowane zgłoszenie reklamacyjne dotyczy Usługi związanej z koniecznością zamówienia Zestawu przez Klienta i dostarczenia Zestawu przez Elkardię, Konsument wraz ze stosowną dokumentację zobowiązany jest do nadesłania właśnie tegoż Zestawu – urządzenia.
 3. Jeśli reklamacja wymaga uzupełnienia, Elkardia zwróci się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego Zamówienia.
 4. Jeżeli Badanie/Zestaw/Usługa/Usługa Telemedyczna/Produkt są niezgodne z umową, Konsument może żądać odpowiednio naprawy, bądź wymiany (w tym także ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających).
 5. Elkardia  może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Elkardia może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenia do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Elkardii. To samo tyczy się również ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających.
 6. Jeżeli naprawa i wymiana (w tym także ponowne wykonanie – w przypadku Usług to umożliwiających) jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Elkardii, może ona odmówić doprowadzenia do zgodności z umową.
 7. W wypadkach określonych Ustawą, o której mowa w § 16 ust. 1 Regulaminu w przypadku, gdy świadczone Usługi są niezgodne z umową, Klient/Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
 1. Elkardia odmówiła doprowadzenia Usługi do zgodności z umową z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy, wymiany, ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających, bądź nadmierne koszty z tym związane;
 2. Elkardia nie doprowadziła Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Klienta/Konsumenta o braku zgodności Usługi z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Konsumenta, uwzględniając specyfikę Usługi oraz cel, w jakim Klient/Konsument ją nabył;
 3. pomimo prób podejmowanych przez Elkardię w celu doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, brak ten występuje nadal;
 4. brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w § 16 ust. 11;
 5. z oświadczenia Elkardii lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Konsumenta.
 1. Klient/Konsument może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność wykonanej Usługi z umową jest istotna.
 2. Reklamacja lub żądanie doprowadzenia Usługi do zgodności z umową może zostać złożona w dowolnej formie kontaktu przewidzianej w § 3 Regulaminu.
 3. Koszt naprawy, wymiany, ewentualnego ponownego wykonania – w przypadku Usług to umożliwiających ponosi Elkardia. Klient/Konsument jest obowiązany udostępnić Zestaw/Produkt w celu jego odebrania, co odbywa się na koszt Elkardii.
 4. W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Usługi medycznej do zgodności z umową, Elkardia dokonuje zwrotów kosztów nadania przesyłki zawierającej Zestaw/Produkt na wskazany przez Klienta/Konsumenta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Klient/Konsument niezwłocznie zwraca Zestaw/Produkt Elkardii na jej koszt. Elkardia zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawu/Produktu lub dowodu jego odesłania.
 1. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji okaże się, że winę za wadliwe lub niepełne wykonanie badania ponosi Usługobiorca (m.in. nieprawidłowe zamontowanie Zestawu, mimo licznych instrukcji ze strony Usługodawcy/Elkardii, celowe wyłączenie urządzenia przed zakończeniem planowanego czasu Badania itp.), sytuacja ta nie skutkuje zwrotem odpowiedniej części dokonanej płatności (całości lub części) za niewykorzystany okres.
 2. Ponadto Usługobiorca w sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 15 Regulaminu zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem Zestawu do wysyłki, a w szczególności kosztów naliczonych przez firmę kurierską związanych z wysłaniem i odbiorem Zestawu.    

§ 17

Dane osobowe

 1. Elkardia jest Administratorem Danych Osobowych, które będą przetwarzane przez Elkardię i jej partnerów w celu m.in. zawarcia umowy, a następnie jej realizacji.
 2. Klient ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail i numer zamówienia zostaną udostępnione firmom bezpośrednio zaangażowanym bezpośrednio w realizację Zamówienia, w tym firmie kurierskiej, Przelewy24, PayPal.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem korzystania z Usług.
 5. Wskazane przez Klientów dane osobowe Elkardia przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016). 
 6. Pacjent/Klient w każdym momencie ma możliwość żądania od Elkardii usunięcia jego danych osobowych podanych w celu realizacji Zamówienia i wykonania Usługi, w tym o braku chęci do otrzymywania wszelkiego rodzaju ofert rabatowych.
 7. Klient/Pacjent ma zatem możliwość podjęcia takiej czynności niezwłocznie po realizacji Zamówienia, czy Usługi. W takim przypadku, Pacjent/Klient w otrzymanej wiadomości zawierającej podziękowanie za zrealizowanie Zamówienia, czy Usługi oraz prośbę o wyrażenie Opinii, ma możliwość wybrania opcji braku chęci do otrzymywania ofert rabatowych, poprzez kliknięcie przycisku „unsubsribe”.
 8. W wypadku, o którym mowa w § 17 ust. 7 Regulaminu, Elkardia otrzymuje prośbę o usunięcie danych. 
 9. W celu wyeliminowania pomyłki oraz przypadkowego zaznaczenia opcji wyboru, o której mowa w § 17 ust. 7 Regulaminu, Pacjent/Klient otrzyma również w formie wiadomości mailowej jeszcze raz zapytanie o potwierdzenie chęci zakończenia otrzymywania ofert rabatowych, o których mowa w § 17 ust. 7 Regulaminu. Jeżeli informacja uzyskana od Klienta/Pacjenta w dalszym ciągu będzie aprobująca to jego dane zostaną przez Elkardię usunięte.
 10. Dane, o których mowa m. in. w § 17 ust. 9 Regulaminu to wszelkie dane wskazane i związane z osobą składająca przedmiotowe Zamówienia. Po wiążącym zgłoszeniu dotyczącym ich usunięcia, w systemie Elkardii pozostaną jedynie dane niezbędne do dokonania przez Klienta/Pacjenta logowania do systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem wszelkich danych osobowych, adresowych itp.
 11. W sytuacji, w której Klient/Pacjent po pełnym zrealizowaniu Zamówienia wystawił Opinię, a następnie zażądał usunięcia jego danych, poprzez dalszy brak chęci do otrzymywania ofert rabatowych, w przypadku wybrania przez niego opcji podpisu tejże Opinii za pomocą imienia i nazwiska, imienia i pierwszej litery nazwiska, a także samego imienia, podpis ten automatycznie zostanie nazwany jako anonimowy.  
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zawiera dokument Polityka Prywatności.

§ 18

Własność Intelektualna

 1. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego https://doktorekg.pl przysługują Elkardia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Kopiowanie elementów serwisu lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane.
 2. Adres strony, pod którą znajduje się Sklep, jak również zawartość strony internetowej: https://doktorekg.pl zgodnie z ustawą z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020r. poz. 288.) stanowi przedmiot prawa autorskiego oraz podlega ochronie prawnej.
 3. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie oraz jakiekolwiek formy redystrybuowania treści zawartych na stronie internetowej https://doktorekg.pl bez zgody Elkardii jest zabronione. 

§ 19

Badanie satysfakcji Klientów/Opinie

 1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów/Konsumentów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, a także w celu umożliwienia Klientom/Konsumentom serwisu internetowego https://doktorekg.pl zapoznania się z opiniami innych o usługach dostępnych w serwisie, Elkardia za pośrednictwem Serwisu umożliwia Klientom/Konsumentom, którzy dokonali zakupu w Serwisie wyrażenie Opinii dotyczącej Serwisu oraz jakości zakupionych Usług.
 2. Opinie mogą dotyczyć jedynie działalności zawodowej Elkardii.
 3. Opinie mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta/Konsumenta dotyczących korzystania z Usług oferowanych przez Elkardię w ramach serwisu internetowego https://doktorekg.pl i muszą one dotyczyć usługi, która rzeczywiście miała miejsce.
 4. Konsument/Klient ma możliwość dodania Opinii jedynie po całkowitym zrealizowaniu Usługi przez Elkardię. Nie ma więc możliwości dodania Opinii przez Konsumenta/Klienta który nie skorzystał w danym momencie z Usług oferowanych przez Elkardie.
 5. Schemat możliwości dodania Opinii, o którym mowa w § 19 ust. 4 Regulaminu polega bowiem na tym, iż każde złożone przez serwis internetowy „doktorekg.pl” zamówienie ma swój unikalny numer. Status każdorazowego zamówienia odzwierciedla jego rzeczywistą fazę.
 6. Elkardia zmienia status zamówienia na „zrealizowane” dopiero w chwili faktycznej realizacji jakiejkolwiek ze świadczonych Usług, tj. związanych z koniecznością zamówienia przez Klienta/Pacjenta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu oraz bez konieczności zamówienia przez Klienta i dostarczenia mu przez Elkardię Zestawu.
 7. Jedynie po zmianie statusu zamówienia na „zrealizowane”, co potwierdza bowiem fakt wykonania danej Usługi, na podany wcześniej przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej wysyłana jest wiadomość mailowa z prośbą o dodanie oceny – opinii.
 8. W przypadku braku wystawienia Opinii w reakcji na wspomnianą wiadomość, Klient/Pacjent otrzyma jedynie jeszcze jedną, kolejną wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości wystawienia Opinii.
 9. Wystawienie Opinii jest całkowicie dobrowolne.
 10. W celu wystawienia Opinii Klient/Pacjent powinien kliknąć przycisk „NAPISZ OPINIĘ”.
 11. Następnie, Klient/Pacjent ma możliwość przyznania określonej liczby gwiazdek (1-5) serwisowi internetowemu „doktorekg.pl” w ujęciu całościowym, jak również konkretnej zamówionej przez Klienta/Pacjenta Usłudze wraz ze stosownymi komentarzami do każdej z tych opcji. 
 12. Opinie opatrywane są wedle wyboru Pacjenta/Klienta jego imieniem i nazwiskiem, imieniem i jedną literą nazwiska, jedynie imieniem, bądź anonimowo.
 13. Po wystawieniu przez Pacjenta/Klienta przedmiotowej Opinii, obok jej treści widniejącej w serwisie internetowym „doktorekg.pl” pojawia się więc informacja, tj. „zweryfikowana opinia pacjenta”. Dotyczy to także sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 11 Regulaminu.
 14. Opinie w serwisie internetowym „doktorekg.pl” mogą więc wystawić jedynie Pacjenci/Klienci którzy zakupili daną Usługę i została ona w pełni sfinalizowana.
 15. Jeśli Usługa nie zostanie w pełni sfinalizowana (np. z uwagi na jej anulowanie), Klient/Pacjent nie ma możliwości wystawienia Opinii.
 16. Opinie nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp. Wyjątek stanowi opisywanie świadczenia Usług medycznych na rzecz dzieci, osób w podeszłym wieku oraz osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia Opinii.
 17. Jeden Klient/Konsument może zamieścić tylko jedną Opinię dotyczącą jednej Usługi medycznej. 
 18. Opinia może jednak dotyczyć kilku Usług medycznych.
 19. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Klienta/Konsumenta jest zakazane, a system Elkardii blokuje możliwość dodawania kolejnych Opinii.
 20. Klient/Konsument może jednak edytować poprzednio umieszczoną Opinię.
 21. Niedozwolone jest zamieszczanie w Opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w Opiniach linków do stron internetowych.
 22. Niedozwolone jest umieszczanie Opinii, które nie są zgodne z prawdą.
 23. Opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 24. Niedozwolone jest również dodawanie Opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.
 25. W każdym przypadku, w którym Opinia wyrażona przez Klienta/Konsumenta będzie stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), Klient/Konsument z chwilą wystawienia Opinii udziela Elkardii nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Opinii bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, uprawniającą Elkardię do:
 1. utrwalania i zwielokrotniania Opinii lub jej części – dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;
 2. wprowadzania Opinii lub jej części do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej,
 3. rozpowszechniania Opinii lub jej części przez publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności poprzez umieszczenie Opinii lub jej części w Serwisie Elkardii bądź też w kampaniach marketingowych Elkardii lub podmiotów z grupy spółek Elkardii, w tym również prowadzonych w mediach społecznościowych.
 1. Klient/Konsument upoważnia Elkardię do korzystania z Opinii bez oznaczenia go jako twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich.
 2. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji przez Elkardię, a także do opracowania, dostosowania, przerabiania i tłumaczenia Opinii samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich, przy czym Elkardia będzie korzystać z tego prawa w zakresie nienaruszającym przekazu Opinii, tj. niewpływającym na sens, znaczenie czy wydźwięk Opinii.
 3. Licencja obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań, o których mowa powyżej, w zakresie analogicznym do zakresu licencji na korzystanie z Opinii.
 4. Jednocześnie Klient/Konsument, udzielając licencji, zapewnia że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do Opinii w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie licencji na korzystanie z Opinii zgodnie z Regulaminem.
 5. Klient/Konsument, udzielając licencji oświadcza, że Opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich i danych osobowych osób trzecich.
 6. Klientowi/Konsumentowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Opinii.
 7. Opinia Klienta/Konsumenta nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz z powszechnie przyjętymi zasadami postępowania, w szczególności nie powinna zawierać:
 1. treści o charakterze wulgarnym, nieobyczajnym, treści pornograficznych, obraźliwych;
 2. treści o charakterze rasistowskim, treści ksenofobicznych;
 3. treści reklamowych bądź promocyjnych zarówno Klientów jak i podmiotów trzecich;
 4. danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia takich osób, a także treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
 5. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych treści o charakterze poufnym, co do których ujawnienia Klient nie jest uprawniony;
 6. treści naruszających autorskie prawa majątkowe i osobiste osób trzecich, prawa własności

przemysłowej;

 1. treści do których odpowiednie prawa przysługują osobom trzecim, jeżeli Klient/Konsument nie jest upoważniony do korzystania z tych treści w sposób umożliwiający mu udzielenie Elkardii licencji w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 1. Zabronione jest wystawianie Opinii z wykorzystaniem narzędzi zapewniających automatyzację wystawiania Opinii, przełamywanie jakichkolwiek zabezpieczeń Serwisu lub podejmowanie jakichkolwiek innych zachowań, które mogłyby prowadzić do publikacji Opinii niepochodzących od Klientów/Konsumentów.
 2. Elkardia nie jest dostawcą Opinii ani administratorem serwisu umożliwiającego wystawienie Opinii.
 3. Poprzez zamieszczenie Opinii, Klient/Konsument dokonuje dobrowolnego rozpowszechnienia Opinii. Tym samym w przypadku, gdy Opinia narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich Klient/Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie.
 4. Wskazana procedura zbierania Opinii o Usługach medycznych ma na celu zapewnienie Klientom/Konsumentom Serwisu dostępu do Opinii wyrażonych wyłącznie przez Klientów/Konsumentów, którzy zakupili opiniowaną Usługę medyczną. 
 5. E-mail z prośbą o Opinię przesyłany jest wyłącznie Klientom/Konsumentom, którzy dokonali zakupu w Serwisie, a Usługa została w pełni zrealizowana na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 6. Wiadomości z prośbą o wystawienie Opinii o zakupie dokonanym w Serwisie wysyłane są w terminach ustalanych na podstawie średnich czasów dostawy. W celu zagwarantowania Klientom/Konsumentom możliwości zapoznania się z zakupionymi Usługami medycznymi przed wystawieniem Opinii, terminy te mogą ulec zmianie.
 7. Elkardia zamieszcza w Serwisie wszystkie Opinie zebrane od Klientów/Konsumentów (zarówno pozytywne jak i negatywne), przy czym Elkardia zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia w całości lub części Opinii, która narusza obowiązujące prawo, normy społeczne lub obyczajowe, a także postanowienia Regulaminu.
 8. Opinie nie są sponsorowane i nie mają wpływu na stosunki umowne Klienta/Konsumenta z Elkardią.
 9. Elkardia może przyznać Klientom/Konsumentom określony bonus za wystawienie Opinii np. w postaci kodu rabatowego na kolejne zakupy. Warunki przyznawania bonusów mogą być regulowane odrębnymi regulaminami oraz mogą być ograniczone czasowo. Bonus będzie przyznawany za wystawienie każdej Opinii, niezależnie od jej Treści.
 10. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie wszystkie zebrane Opinie, przy czym Opinie te są wyświetlane użytkownikom w sposób chronologiczny (od najnowszej).

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Do Regulaminu zastosowanie mają przede wszystkim następujące akty prawne:
 1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;
 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 1. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niemożliwe do wykonania zostanie ono wyłączone z postanowień Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi Telemedycznej wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie.
 4. Elkardia poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie podczas korzystania z kolejnej Usługi. W celu dalszego korzystania z Usług oferowanych przez Elkardię niezbędna jest akceptacja nowej treści Regulaminu przez Pacjenta. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Elkardia ma prawo odmówić świadczenia Usług.
 5. Nie ma możliwości dokonania cesji praw na inną osobę niż Pacjent.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Klientem a Usługodawcą  będzie sąd dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę (Elkardię).

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

……………………………, dnia ………………………………. r.  

……………………….………………………………..………………

……………………………………………………….…………..……

…………………………………………….…………………………..

          Imię i nazwisko konsumenta

                 adres konsumenta

Zarząd

Elkardia sp. z o.o.

z siedzibą w Lublinie

adres do korespondencji:

Elkardia Lubelskie Centrum Kardiologii

20-091 Lublin, ul. R.W. Pileckiego 23/20

nr tel.: 81 565-70-75

adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)* odstępuję od umowy

w przedmiocie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zawartej dnia ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę o zwrot kwoty ………………………..…………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………..) 

przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

lub 

przelewem na konto nr: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku zawarcia umowy usługi związanej z koniecznością zamówienia Zestawu przez Klienta i dostarczenia Zestawu przez Elkardię, zwracam, w stanie niezmienionym i nie pogorszonym Zestaw: ………………………………………………………………………………….

otrzymany dnia ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

          Podpis konsumenta

* Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) – „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.”

Regulamin korzystania z Newsletterów ELKARDIA sp. z o.o.

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania przez Usługobiorców z Newsletterów.
 2. Usługodawca/Elkardia – Elkardia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000945384, nr NIP: 7123429164, nr REGON: 520908079, adres do korespondencji: 20-091 Lublin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23 /20, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), nr tel.: 81 565-70-75, adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl. Ewentualna zmiana firmy Usługodawcy, siedziby, adresu siedziby, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany.
 3. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Newsletterów na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Usługobiorcą, jeżeli:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
 1. Strona internetowa „www – oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenach internetowych, do których prawa przysługują Usługodawcy.
 2. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym „doktorekg.pl”. Zmiana adresu Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www. oraz w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany.
 3. Formularz – oznacza element strony internetowej: „doktorekg.pl” umożliwiający Usługobiorcy dokonanie wyboru, zamówienie i rezygnację z otrzymywania danego Newslettera oraz udostępnienie Usługodawcy danych osobowych Usługobiorcy lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych.
 4. Narzędzia internetowe – oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane Usługobiorcy na stronie internetowej: „doktorekg.pl”, w celu zamawiania i korzystania z Newsletterów, a także linki aktywacyjne i linki dezaktywacyjne udostępniane Usługobiorcy w celu potwierdzenia zamówienia danego Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania.
 5. Newsletter/Usługa – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe.
 6. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin Usługi Newsletter, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej, przez operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Elkardia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000945384, nr NIP: 7123429164, nr REGON: 520908079, adres do korespondencji: 20-091 Lublin ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23 /20, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), nr tel.: 81 565-70-75, adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl.
 3. Do korzystania z Usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie komputera, bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron „www”, a także posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin skierowany jest do wszystkich Usługobiorców.

§ 3

Przedmiot Usługi

 1. Usługa Newsletter polega na bezpłatnym informowaniu Usługobiorców o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach w ramach serwisu „doktorekg.pl”, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Usługa świadczona jest na rzecz Usługobiorców, którzy wyrazili na to zgodę.
 3. Usługobiorca poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter z Elkardią, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymywania stosownych wiadomości.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 5. Elkardia informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

§ 4

Czas trwania Usługi

 1. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter.
 3. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 4. Osoba korzystająca z Usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej Usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: rejestracja@elkardia.pl, pocztą na adres Elkardii wskazany Regulaminie lub poprzez link anulujący subskrypcję w otrzymanym Newsletterze.
 5. Elkardia zastrzega sobie prawo do:
 1. wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) do Usługobiorcy;
 2. czasowego wyłączania Usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu);
 3. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców korzystających z tej usługi, na podane przez nich adresy e-mail bez konieczności podania przyczyny;
 4. zaprzestania świadczenia Usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Usługobiorcy, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Usługobiorców, bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin;
 5. usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę.

§ 5

Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna, a umowa zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej: „doktorekg.pl”,  w części dotyczącej Newslettera;
 1. poda swój adres e-mail;
 2. zaakceptuje niniejszy Regulamin;
 3. kliknie przycisk „Zapisz się”.
 1. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Elkardii oraz uruchomienie świadczenia Usługi Newsletter.
 2. Usługobiorca korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, w tym od:
 1. korzystania z usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, bądź w celu naruszenia przepisów prawa;
 2. korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 3. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Elkardii, innych klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień;
 4. dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w serwisie Elkardii w związku ze świadczoną Usługą.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania się danymi, do których wyłączne prawo dostępu ma Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Usługi nie daje Usługobiorcy żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Elkardii stanowić może naruszenie prawa. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Elkardii, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Elkardii, bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody. Zabrania się: dystrybucji, powielania, kopiowania, strumieniowania oraz w innej formie udostępniania materiałów bez zgody Elkardii zarówno osobom trzecim, jak i innym podmiotom.

§ 5

Dane osobowe

 1. Elkardia jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Elkardię zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Elkardii (np. dochodzenie roszczeń).
 6. Elkardia zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców są chronione przez Elkardię przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do bycia zapomnianym.
 11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie „doktorekg.pl”.

§ 6

Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację wobec Elkardii, w szczególności w przypadku jeżeli działania Elkardii przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie Elkardii w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres „rejestracja@elkardia.pl” lub w formie listu poleconego na adres: 20-091 Lublin, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail Usługobiorcy, opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Elkardia zwraca się do Usługobiorcy na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Elkardia rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Elkardia powiadomi o tym Usługobiorcę podając powody tej decyzji.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Elkardia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformuje Usługobiorców przez umieszczenie na stronie internetowej „doktorekg.pl” wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na wskazanej stronie „www” przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
 2. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy On o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.